Ne skrećimo pogled pred trgovinom ljudima

Oglasi koji obećavaju dobar posao, zaradu i smeštaj u inostranstvu mogu se videti na brojnim sajtovima i u novinama. Ali, iza lepih reči vrlo često se krije trgovina ljudima, upozoravaju u organizaciji ASTRA.

ASTRA je nedavno obeležila dvadeset godina postojanja, a u protekle dve decenije predano su radili na iskorenjivanju svih vidova iskorišćavanja i eksploatacije ljudi, naročito trgovine ljudima, i to, pre svega, trgovine ljudima, ženama i decom.

“Medicinska i psihološka pomoć, pravna podrška, obezbeđenje transporta, pomoć pri povratku u zemlju porekla, dugoročna pomoć u procesu (re)integracije i socijalne inkluzije – neki su od vidova podrške koje ASTRA nudi potencijalnim žrtvama trgovine ljudima”, kaže Tina Piskulidis iz ove organizacije.

Direktna pomoć žrtvama se pruža vodeći računa o najboljem interesu i individualnim potrebama osoba koje su preživele trgovinu ljudima, i uz njihovu punu participaciju. U pružanju pomoći ASTRA se rukovodi principima poverenja, poštovanja različitosti i individualnih želja, potreba i dinamike oporavka, nediskriminacije i najviših profesionalnih standarda.

“Svaka osoba ima specifične potrebe koje se moraju poštovati”, objašnjava Marija Vukašinović, članica tima za podršku žrtvama trgovine ljudima. “Pomažemo žrtvama, kao osobe od poverenja, u prolasku kroz procedure institucija.”

ASTRA je, u okviru projekta „Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima“, uz podršku Evropske unije, pokrenula kampanju namenjenu podizanju svesti javnosti o problemu trgovine ljudima, njegovim vidovima i zastupljenosti:“Ne skreći pogled − Trgovina ljudima nije paralelna stvarnost već surova realnost”.

Cilj kampanje je ukazivanje na jednu od najvećih zabluda vezanih za trgovinu ljudima, a to je da se ona događa nekom drugom i negde drugde, kao i povećanje opšte informisanosti o najzastupljenijim vidovima trgovine ljudima kod nas. Program reintegracije je dodatno ojačan kroz ASTRA Dnevni centar.

ASTRA SOS telefon, pokrenut u februaru 2002. godine, još je jedini SOS telefon u Srbiji specijalizovan za problem trgovine ljudima u oblasti prevencije, direktne pomoći žrtvama i podrške njihovim porodicama i bliskom okruženju. ASTRA SOS telefon ima licencu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 


Last updated: 13. Jun 2024. 11:41