Sektori

Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine

Sektor zaštite životne sredine u Evropskoj uniji je jako važan. Zaštita životne sredine mora biti integrisana u kreiranje i sprovođenje svih politika i aktivnosti Unije. EU posebnu pažnju poklanja pitanju borbe protiv klimatskih promena i za to se izdvaja oko 20% budžeta Unije za period od 2014-2020. Novi okvir za…

Projekata u toku
15
Završenih projekata
2
Kultura

Kultura

Cilj zajedničke politike EU u sektoru kulture nije da harmonizuje kulturne identitete, već da zaštiti i unapređuje bogatstvo evropske kulture. Konvencija UNESCO-a o zaštiti i podsticanju raznolikosti kulturnog izraza iz 2005. godine, koju su članice EU ratifikovale, predstavlja glavnu komponentu pravnih tekovina Evropske unije. Poenta je da se postignu tri…

Projekata u toku
2
Završenih projekata
2
Poljoprivreda i hrana

Poljoprivreda i hrana

Zajednička poljoprivredna politika jedna je od najznačajnijih sektora u EU, kako u pogledu broja propisa koji regulišu ovu oblast tako i u pogledu veličine poljoprivrednog budžeta u ukupnom budžetu Evropske unije. Poljoprivredi u EU pripada gotovo 40% ukupnog budžeta EU. Glavni cilj je da se obezbedi stabilno snabdevanje tržišta poljoprivrednim…

Projekata u toku
5
Završenih projekata
0
Saobraćaj

Saobraćaj

Transport u Evropskoj uniji ima za cilj poboljšanje funkcionisanja njenog unutrašnjeg tržišta i to na način da se obezbedi sigurnost i kvalitet transportnih usluga, zaštite interesi korisnika tih usluga i zaštiti životne sredine. Imajući u vidu da je transport industrija budućnosti, 10% ukupne pravne tekovine EU obuhvataju pravni propisi koji…

Projekata u toku
11
Završenih projekata
0
Vladavina prava

Vladavina prava

Vladavina prava je kamen temeljac svih demokratskih društava i, kao takav, deo pravne tekovine EU o kojoj se ne može pregovarati. Ono što danas podrazumevamo kao vladavinu prava, garantuje da se prema svim ljudima postupa jednako i dostojanstveno. Jednakost svih pred zakonom je…

Projekata u toku
17
Završenih projekata
1
Javna uprava

Javna uprava

Javna uprava je okosnica svake države, posebno u procesu pridruživanja EU, jer predvodi čitav proces evropskih integracija. U tom je procesu presudna strategija i akcioni plan reforme javne uprave (PAR), kao i program reforme upravljanja javnim finansijama. Ove krovne strategije podržavaju brojne konkretne strateške aktivnosti. Vlada obezbeđuje redovno praćenje i…

Projekata u toku
14
Završenih projekata
0
Obuhvata sve sektore - horizontalna aktivnost projekta

Obuhvata sve sektore - horizontalna aktivnost projekta

Horizontalno orijentisani projekti su u svom delokrugu međusektorski fokusirani na jačanje institucionalnih, administrativnih i zakonodavnih okvira za efikasno sprovođenje pregovora o pristupanju. Specifični ciljevi ovih projekata su podrška srpskoj administraciji da efikasno ispunjava zahteve i uslove proistekle iz pregovora o pristupanju i uspešno upravlja celokupnom EU integracijom i pretpristupnom pomoći…

Projekata u toku
11
Završenih projekata
0
Upravljanje migracijama

Upravljanje migracijama

Osnovni cilj u okviru ovog sektora jeste da se omogući slobodno kretanje ljudi, uz garantovanje njihove bezbednosti. To obuhvata spektar većeg broja pitanja –konkretno, vezanih uz azil, migracije, vize, spoljne granice i šengensku pravnu tekovinu, suzbijanje organizovanog kriminala, zloupotrebe droga, trgovine ljudima i terorizma, pravosudnu saradnju u građanskim, privrednim i…

Projekata u toku
7
Završenih projekata
0
Zdravstvo i zaštita potrošača

Zdravstvo i zaštita potrošača

Zaštita ekonomskih interesa potrošača, informisanje i edukacija potrošača, kao i efikasna zaštita njihovih interesa čine osnov zaštite potrošača u Evropskoj uniji. Ovo je područje od javnog interesa i u funkciji je osiguranja kvaliteta života i zdravlja svih građana. Evropska unija utvrđuje zdravstvene i bezbednosne standarde za pojedine proizvode, reguliše zaštitu…

Projekata u toku
1
Završenih projekata
2
Demokratija i ljudska prava

Demokratija i ljudska prava

Temeljne vrednosti EU uključuju poštovanje ljudskih prava u zakonu i praksi. Ljudska prava predstavljaju osnovu svakog civilizovanog društva i pravno uređene države. Njihovo ostvarivanje mora biti garantovano i neometano. Poboljšanje zaštite ljudskih i manjinskih prava svakako utiče na svakog građanina: što je stepen tih prava veći, građanima se omogućava uživanje…

Projekata u toku
19
Završenih projekata
1
Obrazovanje

Obrazovanje

Sektor obrazovanja je u nadležnosti svake pojedinačno države članice Evropske unije. Unija podstiče saradnju između država članica, i pomaže njihove aktivnosti, pri tom poštujući njihovu nadležnost za sadržaj nastave, organizaciju obrazovanja i stručnog osposobljavanja, kao i njihovu kulturološku raznolikost. EU je prepoznala da…

Projekata u toku
8
Završenih projekata
2
Nauka i inovacije

Nauka i inovacije

Cilј EU u sektoru nauke i inovacija je stvaranje naučnih i tehnoloških preduslova za privredni razvoj EU. Od država članica se traži da preduzmu korake i sprovedu potrebne aktivnosti da bi se realizovao Evropski istraživački prostor, u kom se istraživači, naučna i tehnološka saznanja slobodno kreću i koji podstiče konkurentnost.

Projekata u toku
3
Završenih projekata
0
Mladi i sport

Mladi i sport

Mladi su bitni za Evropsku uniju i njihovim problemima bave se razne institucije u uskoj saradnji sa preko 15000 mladih ljudi direktno uključenih u donošenje odluka na nivou EU. U Strategiji Evropske unije za mlade (2010-2018) obrazovanje i učešće na tržištu rada za mlade ljude širom Evrope navode se kao…

Projekata u toku
4
Završenih projekata
2
Radna mesta i ekonomski razvoj

Radna mesta i ekonomski razvoj

Kao jedan od prioriteta Evropske unije, sektor radnih mesta i ekonomski rast uključuje zajmove ili garancije sa većim kapacitetom za rizik; korišćenje budžeta EU za usmeravanje sredstava ka radnim mestima, rastu i konkurentnosti; pružanje podrške nacionalnim vladama u podsticanju rasta i ulaganja, u skladu s pravilima EU o Paktu o…

Projekata u toku
10
Završenih projekata
2
Civilna zaštita

Civilna zaštita

Na nivou EU, glavna misija Evropske civilne zaštite i operacija humanitarne pomoći je očuvanje života, sprečavanje i ublažavanje ljudske patnje i zaštita stanovništva pogođenog prirodnim katastrofama i krizama koje je stvorio čovek. Sa sedištem u Briselu, Generalni direktorat ECHO-a sa globalnom mrežom terenskih kancelarija, obezbeđuje brzu i efikasnu isporuku pomoći.…

Projekata u toku
4
Završenih projekata
0
Društveno uključivanje

Društveno uključivanje

Socijalno uključivanje kao sektor ima za cilj postizanje pravednog pristupa osnovnim socijalnim uslugama, unapređenje sistema socijalne zaštite, visoka stopa zaposlenosti uz posebnu brigu za grupe koje su manje prisutne na tržištu rada, postizanje sigurnih i održivih prihoda, kao i dostojnih uslova rada za žene i muškarce.

Projekata u toku
14
Završenih projekata
2
Mir, pomirenje i dobrosusedski odnosi

Mir, pomirenje i dobrosusedski odnosi

Dobrosusedski odnosi i regionalna saradnja predstavljaju suštinski deo procesa evropske integracije Srbije i doprinose stabilnosti i pomirenju u rešavanju otvorenih bilateralnih pitanja i nasleđa prošlosti. Srbija je nastavila da se angažuje u velikom broju inicijativa za regionalnu saradnju, kao što su Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi, Regionalno veće za saradnju,…

Projekata u toku
1
Završenih projekata
2
Energetika

Energetika

Energetika je tradicionalno najznačajniji sektor delovanja Evropske unije, jer ima značajne uticaje na sve druge sektore privrede i društva u Evropi. Evropski propisi u oblasti energetike pokrivaju konkurenciju i državnu pomoć, unutrašnje energetsko tržište električne energije i gasa, unapređenje izvora obnovljive energije, energetsku efikasnost, bezbednost naftinih zaliha, nuklearnu energiju i…

Projekata u toku
2
Završenih projekata
0
Last updated: 18. Septembar 2020. 16:28