Sektori

Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine

EU je svetski lider u zaštiti životne sredine. U okviru Evropskog zelenog dogovora, čiji je cilj da Evropa postane klimatski neutralan kontinent do 2050. godine, izrađen je plan mera u oblasti klime, cirkularne ekonomije, građevinarstva, mobilnosti, održivih lanaca ishrane, biodiverziteta i uklanjanja zagađenja. Angažman Srbije, kada je reč o ostvarivanju…

Projekata u toku
7
Završenih projekata
13
Kultura

Kultura

Očuvanje zajedničkog kulturnog nasleđa Evrope, podrška i promocija umetnosti i kreativnih industrija u Evropi nalaze se među ciljevima Evropske unije. Konkretne inicijative, poput Evropske godine kulturnog nasleđa, posvećene su tome da se svim građanima omogući pristup ovoj živopisnoj i raznolikoj kulturi. Osim toga, EU prepoznaje kulturu i zbog njenog šireg…

Projekata u toku
1
Završenih projekata
2
Poljoprivreda i hrana

Poljoprivreda i hrana

Zajednička poljoprivredna politika jedna je od najznačajnijih sektora u EU, kako u pogledu broja propisa koji regulišu ovu oblast tako i u pogledu veličine poljoprivrednog budžeta u ukupnom budžetu Evropske unije. Poljoprivredi u EU pripada gotovo 40% ukupnog budžeta EU. Glavni cilj je da se obezbedi stabilno snabdevanje tržišta poljoprivrednim…

Projekata u toku
3
Završenih projekata
5
Saobraćaj

Saobraćaj

Transport u Evropskoj uniji ima za cilj poboljšanje funkcionisanja njenog unutrašnjeg tržišta i to na način da se obezbedi sigurnost i kvalitet transportnih usluga, zaštite interesi korisnika tih usluga i zaštiti životne sredine. Imajući u vidu da je transport industrija budućnosti, 10% ukupne pravne tekovine EU obuhvataju pravni propisi koji…

Projekata u toku
0
Završenih projekata
11
Vladavina prava

Vladavina prava

Vladavina prava predstavlja temelj pravnog okvira Evropske unije, te igra centralnu ulogu u promociji osnovnih prava i vrednosti. Ona ima odlučujući učinak na živote svih ljudi i primenjuje se na svim nivoima vlasti. U svojim nastojanjima da promoviše i osnaži standard vladavine prava, EU aktivno traži partnere i među državama…

Projekata u toku
5
Završenih projekata
15
Javna uprava

Javna uprava

Javna uprava je okosnica svake države, posebno u procesu pridruživanja EU, jer predvodi čitav proces evropskih integracija. U tom je procesu presudna strategija i akcioni plan reforme javne uprave (PAR), kao i program reforme upravljanja javnim finansijama. Ove krovne strategije podržavaju brojne konkretne strateške aktivnosti. Vlada obezbeđuje redovno praćenje i…

Projekata u toku
5
Završenih projekata
10
Obuhvata sve sektore - horizontalna aktivnost projekta

Obuhvata sve sektore - horizontalna aktivnost projekta

Horizontalno orijentisani projekti su u svom delokrugu međusektorski fokusirani na jačanje institucionalnih, administrativnih i zakonodavnih okvira za efikasno sprovođenje pregovora o pristupanju. Specifični ciljevi ovih projekata su podrška srpskoj administraciji da efikasno ispunjava zahteve i uslove proistekle iz pregovora o pristupanju i uspešno upravlja celokupnom EU integracijom i pretpristupnom pomoći…

Projekata u toku
4
Završenih projekata
9
Upravljanje migracijama

Upravljanje migracijama

Srbija se 2015. i početkom 2016. godine suočila s velikim prilivom izbeglica i migranata kopnenom rutom zapadnog Balkana. Uprkos zatvaranju tzv. balkanske rute u martu 2016, nove grupe izbeglica i migranata i dalje svakodnevno pristižu preko „zelenih granica”. Vlada Srbije je uspostavila niz mera kojima je odgovorila na novonastalu situaciju,…

Projekata u toku
0
Završenih projekata
9
Zaštita zdravlja

Zaštita zdravlja

Evropska unija pomaže zdravstveni sektor u Srbiji gotovo dve decenije, tokom kojih je donirala više od 200 miliona evra, a Evropska investiciona banka (EIB) dala kredite u iznosu od 250 miliona, da bi osnažila sistem zdravstvene zaštite u Srbiji. Postavljanje ovakvih osnova pokazalo se posebno važnim od izbijanja pandemije koju…

Projekata u toku
2
Završenih projekata
1
Demokratija i ljudska prava

Demokratija i ljudska prava

Evropska unija je zasnovana na vrednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, ljudske slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava manjina. Shodno tome, EU aktivno podržava poštovanje i zaštitu ljudskih prava u Srbiji kroz različite programe – na nacionalnom i na regionalnom nivou. Kada je reč o nacionalnim programima,…

Projekata u toku
2
Završenih projekata
19
Obrazovanje

Obrazovanje

Evropska unija najveći je partner Republike Srbije u modernizaciji sistema obrazovanja. Od 2003. godine, Evropska unija donirala je oko 100 miliona evra za reformu sektora obrazovanja na svim nivoima, sa ciljem jačanja njegove uloge kao temelja društvenog i ekonomskog razvoja. Od predškolskog i osnovnog vaspitanja i obrazovanja, preko srednjeg stručnog i visokog…

Projekata u toku
5
Završenih projekata
6
Nauka i inovacije

Nauka i inovacije

Cilј EU u sektoru nauke i inovacija je stvaranje naučnih i tehnoloških preduslova za privredni razvoj EU. Od država članica se traži da preduzmu korake i sprovedu potrebne aktivnosti da bi se realizovao Evropski istraživački prostor, u kom se istraživači, naučna i tehnološka saznanja slobodno kreću i koji podstiče konkurentnost.

Projekata u toku
2
Završenih projekata
3
Mladi i sport

Mladi i sport

Mladi su važni za Evropsku uniju i unapređenjem njihovog položaja bave se brojne institucije, u uskoj saradnji sa preko 15,000 mladih ljudi direktno uključenih u donošenje odluka na nivou EU. Evropska unija kroz omladinsku politiku podstiče učešće mladih u demokratskom životu; podržava društveni angažman mladih i teži da osigura da…

Projekata u toku
0
Završenih projekata
4
Radna mesta i ekonomski razvoj

Radna mesta i ekonomski razvoj

Kao jedan od prioriteta Evropske unije, sektor radnih mesta i ekonomski rast uključuje zajmove ili garancije sa većim kapacitetom za rizik; korišćenje budžeta EU za usmeravanje sredstava ka radnim mestima, rastu i konkurentnosti; pružanje podrške nacionalnim vladama u podsticanju rasta i ulaganja, u skladu s pravilima EU o Paktu o…

Projekata u toku
4
Završenih projekata
9
Civilna zaštita

Civilna zaštita

Na nivou EU, glavna misija Evropske civilne zaštite i operacija humanitarne pomoći je očuvanje života, sprečavanje i ublažavanje ljudske patnje i zaštita stanovništva pogođenog prirodnim katastrofama i krizama koje je stvorio čovek. Sa sedištem u Briselu, Generalni direktorat ECHO-a sa globalnom mrežom terenskih kancelarija, obezbeđuje brzu i efikasnu isporuku pomoći.…

Projekata u toku
1
Završenih projekata
5
Društveno uključivanje

Društveno uključivanje

Socijalno uključivanje je jedan od proklamovanih ciljeva Evropske unije. Ono je definisano kao proces unapređenja uslova za društveno uključivanje, naročito ljudi isključenih iz društvenih procesa, kroz stvaranje mogućnosti za inkluziju, obezbeđivanje pristupa resursima, omogućavanjem da se njihov glas čuje i da se njihova ljudska prava poštuju. Do društvenog isključivanja dolazi…

Projekata u toku
0
Završenih projekata
16
Mir, pomirenje i dobrosusedski odnosi

Mir, pomirenje i dobrosusedski odnosi

Proces pomirenja leži u samim korenima evropskih integracija, izgrađenih nakon Drugog svetskog rata. Ideja o udruživanju bivših neprijatelja u potrazi za zajedničkim interesima i njihovo uključivanje u konstruktivnu i pragmatičnu saradnju postavila je temelje Evropske zajednice za ugalj i čelik. Evropska unija danas slavi ne samo decenije mira među svojim…

Projekata u toku
0
Završenih projekata
6
Energetika

Energetika

Energetika je tradicionalno najznačajniji sektor delovanja Evropske unije, jer ima značajne uticaje na sve druge sektore privrede i društva u Evropi. Evropski propisi u oblasti energetike pokrivaju konkurenciju i državnu pomoć, unutrašnje energetsko tržište električne energije i gasa, unapređenje izvora obnovljive energije, energetsku efikasnost, bezbednost naftinih zaliha, nuklearnu energiju i…

Projekata u toku
2
Završenih projekata
6
Last updated: 26. Januar 2022. 13:34