Društveno uključivanje

O sektoru

Socijalno uključivanje kao sektor ima za cilj postizanje pravednog pristupa osnovnim socijalnim uslugama, unapređenje sistema socijalne zaštite, visoka stopa zaposlenosti uz posebnu brigu za grupe koje su manje prisutne na tržištu rada, postizanje sigurnih i održivih prihoda, kao i dostojnih uslova rada za žene i muškarce.


Evropsko radno zakonodavstvo štiti prava radnika u slučaju: kolektivnog viška, stečajeva, preseljenja poslovanja, prava radnika da budu informisani i konsultovani o pitanjima koja se odnose na njihov rad, pravilima koja se odnose na radno vreme i sigurnost na radu, pitanjima zaštite zdravlja.

EU podstiče socijalni dijalog između predstavnika radnika i poslodavaca u svrhu zaštite radnika, ali i povećanja konkurentnosti. Pod okriljem ovog sektora je i: obezbeđivanje pristojnog radnog okruženja širom EU, zaštita prava radnika putem zajedničkih minimalnih pravila o uslovima rada, zdravlje i sigurnost na radu.

EU kažnjava diskriminaciju po osnovu: pola, rase, etničkog porekla, invaliditeta, seksualne orijentacije, starosti, vere ili uverenja. Takođe, EU se nizom efikasnih mera bori protiv neprijavljenog rada (tzv. rad na crno).

Evropska unija u Srbiji finansijski podržava projekte kojima se poboljšava sistema socijalne zaštite, povećava obrazovni nivo radne snage, postiže veća stope zaposlenosti, zabranjuje diskriminacija pri zapošljavanju i kojima se usvajaju standardi vezani za socijalnu politiku i zapošljavanje, pogotovo vezano uz bolji pristup mlađe populacije tržištu rada, te bolji vidovi zaštite na radu.  


Podrška Evropske unije društvenom uključivanju, obrazovanju i zapošljavanju vredna je 91 milion evra, od 2014. do danas. Sredstva namenjena sektoru društvenog uključivanja koriste se za poboljšanje sistema socijalne zaštite, povećanje stope zaposlenosti, borbu protiv diskriminacije pri zapošljavanju i brigu za grupe koje su manje prisutne na tržištu rada. 

EU podržava projekte u Srbiji koji imaju za cilj pravedniji pristup osnovnim socijalnim uslugama, bolju zdravstvenu zaštitu, uključenost svih grupa na tržištu rada, visoku stopu zaposlenosti i bolju zaštitu prava radnika.

Podrška Evropske unije sprovodi se u saradnji sa Vladom Srbije. Evropska unija je veći donator za razvoj Srbije od svih ostalih međunarodnih donatora zajedno. Donacije Evropske unije se koriste za razvoj Srbije.

EU institucije/tela

Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju (DG EMPL)

Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju (DG EMPL)

Evropski ekonomski i socijalni komitet

Evropski ekonomski i socijalni komitet

Evropska agencija za rad

Evropska agencija za rad

Last updated: 4. Avgust 2020. 16:04