Društveno uključivanje

Projekata u toku: 0
Završenih projekata od 2016.: 15

O sektoru

Socijalno uključivanje je jedan od proklamovanih ciljeva Evropske unije. Ono je definisano kao proces unapređenja uslova za društveno uključivanje, naročito ljudi isključenih iz društvenih procesa, kroz stvaranje mogućnosti za inkluziju, obezbeđivanje pristupa resursima, omogućavanjem da se njihov glas čuje i da se njihova ljudska prava poštuju. Do društvenog isključivanja dolazi ne samo zbog toga što neko trenutno nema posao ili prihode već i zbog toga što ljudi koji pripadaju ovoj kategoriji imaju malo izgleda za napredak u budućnosti. Unapređenje društvene inkluzije podrazumeva borbu protiv siromaštva i svih vidova diskriminacije.

U periodu od 2014. do danas, podrška Evropske unije za socijalno uključivanje dostigla je više od 91 milion evra. Cilj projekata koje EU finansira u Srbiji jeste unapređenje sistema socijalne zaštite, povećanje nivoa obrazovanja radne snage, postizanje više stope zaposlenosti, borba protiv diskriminacije pri zapošljavanju i uvođenje standarda povezanih sa socijalnom politikom i zapošljavanjem, naročito u pogledu poboljšanog pristupa tržištu rada za mlađe generacije.

Strateški okvir Republike Srbije u ovoj oblasti čini niz dokumenata. Politike socijalnog uključivanja su definisane širim konceptom sektora ljudskih resursa i društvenog razvoja, koji obuhvata nekoliko strategija u oblasti smanjenja siromaštva, društvene inkluzije, socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja i socijalnog stanovanja, kao i strategijama usmerenim na unapređenje položaja ugroženih grupa, poput žena, osoba sa invaliditetom, Roma, migranata i drugih.

Inkluzija Roma je u apsolutnoj saglasnosti sa načelom EU o punom poštovanju osnovnih prava svih građana. Kao takva, predstavlja jedan od osnovnih prioriteta država članica i zemalja kandidata. Evropska komisija je u oktobru 2020. usvojila novi desetogodišnji plan za podršku Romima u EU, sa akcentom na sedam ključnih oblasti: jednakost, inkluzija, učešće, obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje i stanovanje. Republika Srbija je u martu 2016. usvojila Strategiju za socijalno uključivanje Roma za period od 2016. do 2025. godine. Romi su jedna od najugroženijih, diskriminisanih i marginalizovanih grupa u Srbiji. Stoga, jačanje institucionalnih kapaciteta za inkluziju Roma na lokalnom nivou ima presudan značaj. EU je daleko najveći donator u Srbiji, uključujući proces inkluzije Roma, sa tekućim projektima vrednim 30 miliona evra.

Proces društvene inkluzije u EU uspostavljen je 2000. godine. Nedavno objavljeni strateški dokument Evropa 2020: Evropska strategija za pametni, održivi i inkluzivni rast definiše okvir za razvoj Evropske unije. Cilj ove strategije je razvoj privrede zasnovane na znanju, koja će doprineti zaštiti životne sredine i povećanju zaposlenosti, produktivnosti i društvene kohezije. Inkluzivni rast je jedan od tri prioriteta ove strategije. On podrazumeva veću uključenost u tržište rada, borbu protiv siromaštva i postizanje društvene kohezije, a implementira se kroz dva programa, odnosno kroz dve ključne inicijative: Evropska platforma protiv siromaštva i društvene isključenosti i Agenda za nove veštine. Osim toga, Evropska komisija je 2017. pokrenula inicijativu Evropski stub socijalnih prava (tzv. socijalni stub), koji definiše 20 načela za poboljšan pristup tržištima rada i unapređene sisteme socijalne zaštite, te služi kao smernica EU za postizanje boljih uslova života i rada u Evropi.

Lista ključnih lokalnih partnera/organizacija

  • Ministarstvo za evropske integracije
  • Ministarstvo finansija
  • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja
  • Ministarsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
  • Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Podrška Evropske unije društvenom uključivanju, obrazovanju i zapošljavanju vredna je 91 milion evra, od 2014. do danas. Sredstva namenjena sektoru društvenog uključivanja koriste se za poboljšanje sistema socijalne zaštite, povećanje stope zaposlenosti, borbu protiv diskriminacije pri zapošljavanju i brigu za grupe koje su manje prisutne na tržištu rada. 

EU podržava projekte u Srbiji koji imaju za cilj pravedniji pristup osnovnim socijalnim uslugama, bolju zdravstvenu zaštitu, uključenost svih grupa na tržištu rada, visoku stopu zaposlenosti i bolju zaštitu prava radnika.

Podrška Evropske unije sprovodi se u saradnji sa Vladom Srbije. Evropska unija je veći donator za razvoj Srbije od svih ostalih međunarodnih donatora zajedno. Donacije Evropske unije se koriste za razvoj Srbije.

EU institucije/tela

Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju (DG EMPL)

Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju (DG EMPL)

Evropski ekonomski i socijalni komitet

Evropski ekonomski i socijalni komitet

Evropska agencija za rad

Evropska agencija za rad

Last updated: 29. Septembar 2022. 01:26