Vladavina prava

O sektoru

Vladavina prava je kamen temeljac svih demokratskih društava i, kao takav, deo pravne tekovine EU o kojoj se ne može pregovarati. Ono što danas podrazumevamo kao vladavinu prava, garantuje da se prema svim ljudima postupa jednako i dostojanstveno.


Jednakost svih pred zakonom je presudna

Vladavina prava je u fokusu pregovaračkog procesa i osnovni je preduslov procesa pristupanja EU. Vladavina prava nije puko izvršavanje zadataka u procesu pridruživanja. Reč je o stvaranju bezbednog prostora za prava građana i njihovu dobrobit.

Ovaj sektor ima dve glavne komponente:

  • reformu pravosuđa
  • borbu protiv korupcije

Projekti iz ovog sektora u Srbiji obuhvataju brojne reforme i aktivnosti koje imaju direktan uticaj na svakodnevni život građana. Ustanovljavanje pouzdanog pravosudnog sistema, u kome će građani moći da zaštite svoja prava i da u optimalnom roku dobiju konačne presude, osnovna je dobit svih projektnih aktivnosti koje se preduzimaju u oblasti reforme pravosuđa.

Borba protiv korupcije obuhvata nekoliko aspekata, i to preventivno delovanje, represiju u smislu procesuiranja krivičnih dela korupcije i institucionalni okvir, koji mora da bude postavlјen tako da obezbedi efikasno rešavanje ovog pitanja. Projekti vezani uz antikorupciju rešavaju najosetljivija pitanja u ovoj oblasti: korupcija u oblastima javne nabavke, zdravstva, školstva, pravosuđa, javne administracije i dr., kao i finansiranje političkih partija. 


Podrška Evropske unije vladavini prava, reformama u pravosuđu i unutrašnjim poslovima u Srbiji vredna je više od 163 miliona evra za period od 2014. do 2020. Sredstva se koriste za podršku nezavisnom i nepristrasnom sudstvu, efikasnoj zaštiti građana i zajednica, poštovanju ljudskih prava, pravilnom sprovođenju zakona, borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala i trgovine ljudima. Vladavina prava je ključni preduslov za mir, bezbednost i prosperitet jer osnažuje socijalni i ekonomski kapacitet zemlje, stvara stabilno poslovno okruženje, obezbeđuje ekonomsku sigurnost, podršku potrošačima, podsticanje investicija i otvaranje radnih mesta i razvoja. Poštovanje i zaštita osnovnih ljudskih prava omogućavaju stvaranje snažnog, pravednog i demokratskog društva. 

Podrška Evropske unije sprovodi se u saradnji sa Vladom Srbije. Evropska unija je veći donator za razvoj Srbije od svih ostalih međunarodnih donatora zajedno. Donacije Evropske unije se koriste za razvoj Srbije.

EU institucije/tela

Generalni direktorat za pravdu i potrošače (DG JUST)

Generalni direktorat za pravdu i potrošače (DG JUST)

Evropska jedinica za pravosudnu saradnju (EUROJUST)

Evropska jedinica za pravosudnu saradnju (EUROJUST)

Agencija Evropske unije za obuku organa za sprovođenje zakona (CEPOL)

Agencija Evropske unije za obuku organa za sprovođenje zakona (CEPOL)

EUROPOL

EUROPOL

Agencija Evropske unije za osnovna prava

Agencija Evropske unije za osnovna prava

Evropski institut za ravnopravnost polova

Evropski institut za ravnopravnost polova

Sud Evropske unije

Sud Evropske unije

Last updated: 4. Avgust 2020. 16:04