Vladavina prava

Projekti iz sektora

Lokalni poziv ka EU

Lokalni poziv ka EU

Cilj projektaKroz ovaj projekat želimo da osnažimo organizacije civilnog društva da razumeju proces evropskih integracija i da sprovedu svoje aktivnosti u oblastima vladavine prava i…

EU za Kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu

EU za Kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu

Jedini ženski zatvor u SrbijiKazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu je jedini ženski zatvor u Srbiji, čija je glavna smeštajna zgrada izgrađena 1874. godine i…

Izrada Šengenskog akcionog plana

Izrada Šengenskog akcionog plana

Šta je Šengenski sporazum?Šengenski sporazum potpisalo je pet država Evropske unije 14. juna 1985. godine u Luksemburgu. Ovaj sporazum doveo je do toga…

Smernice za migrante – vodič kroz lavirint

Smernice za migrante – vodič kroz lavirint

EU za Srbiju - podrška tužilačkom sistemu

EU za Srbiju - podrška tužilačkom sistemu

Svrha projekta: Jačanje kapaciteta Državnog veća tužilaca i Republičkog javnog tužilaštva u ključnim oblastima za vršenje njihovih funkcija, uključujući: jačanje upravljačkih veština zaposlenih…

Poboljšanje kapaciteta Uprave za izvršenje u oblasti alternativnih sankcija, post-penalne i zdravstvene zaštite

Poboljšanje kapaciteta Uprave za izvršenje u oblasti alternativnih sankcija, post-penalne i zdravstvene zaštite

Ciljevi projekta, svrha i očekivani rezultatiOpšti ciljDodatno poboljšati izvršenje krivičnih sankcija.

EU ZA REFORMU PRAVOSUĐA

EU ZA REFORMU PRAVOSUĐA

Savet Evrope sprovodi projekat „Podrška sprovođenju reforme pravosuđa u Srbiji” (2022-2024), koji sufinansiraju Evropska unija i Savet Evrope. Projekat se fokusira na unapređenje vladavine prava…

EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA

EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA

Opšti cilj Projekta je da doprinese ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz poglavlja 23 - Pravosuđe i osnovna prava, u skladu sa pravnim tekovinama EU. Specifični…

EU ZA JAČANJE TEHNIČKIH KAPACITETA U POGLAVLJIMA 23 i 24

EU ZA JAČANJE TEHNIČKIH KAPACITETA U POGLAVLJIMA 23 i 24

UNOPS realizuje projekat „Pomoć u povećanju tehničkih kapaciteta za implementaciju Akcionih planova za poglavlja 23 i 24” u okviru platforme EU za vladavinu prava. Period…

EU ZA BORBU PROTIV TEŠKOG I ORGANIZOVANOG KRIMINALA

EU ZA BORBU PROTIV TEŠKOG I ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Opšti cilj je da se doprinese ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz Poglavlja 24 - Pravda, sloboda i bezbednost, u skladu sa pravnim tekovinama EU. Specifični…

EU za žrtve i svedoke krivičnih dela u Srbiji

EU za žrtve i svedoke krivičnih dela u Srbiji

OEBSMisija OEBS-a u Srbiji pomaže žrtvama i svedocima krivičnih dela više od pet godina:Uključivanja pitanja prava žrtava u Nacionalnu strategiju reforme pravosuđa…

EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu

EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu

Cilj Unapređenje sistema pravosuđa i vladavine prava u Srbiji. Projekat pruža podršku jačanju kapaciteta Vrhovnog kasacionog suda  i sudova za sprečavanje nastanka i…

EU za Pravdu - Podrška za Poglavlje 23

EU za Pravdu - Podrška za Poglavlje 23

Kroz brojne aktivnosti, Projekat pruža ekspertizu i prenos praktičnih znanja u pravnim, strateškim, institucionalnim i aspektima izgradnje kapaciteta u vezi sa reformom pravosuđa i koordinacijom…

PRAVDA ZA ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA U RATU

PRAVDA ZA ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA U RATU

Glavni ciljevi projekta odnose se na pružanje podrške žrtvama seksualnog nasilja tokom svedočenja u procesima o ratnim zločnima, jačanje mehanizama i procedura kojima se štite…

EU protiv torture

EU protiv torture

Glavni cilj projekta je svet bez torture gde su počinioci dovedeni pred lice pravde, a preživeli u potpunosti uživaju svoja ljudska prava.Šta je tortura?

,,Građani na straži - slobodni, fer i demokratski izbori u Srbiji"

,,Građani na straži - slobodni, fer i demokratski izbori u Srbiji"

O čemu se radi?Cilj projekta je jačanje vladavine prave i poboljšanje uslova za direktno uključivanje građana u demokratske procese i reforme povezane sa EU integracijom. Akcije…

EU za slobodu informacija u Srbiji

EU za slobodu informacija u Srbiji

Šta radimo?Preispitujemo postojeći model pristupa informacijama od javnog značaja. Mlade ljude a pre svega studente podstičemo da se izbore i da sačuvaju pravo…

Istraživačko novinarstvo kao lek protiv korupcije u sudstvu

Istraživačko novinarstvo kao lek protiv korupcije u sudstvu

CiljeviOpšti cilj projekta je dostupnost proverenih informacija kao mera prevencije u borbi protiv korupcije u sudstvu. Objavljivanjem imovine sudija, njihovih poslova, prihoda i prethodnog rada…

Nacionalni konvent o EU u Srbiji (NKEU)

Nacionalni konvent o EU u Srbiji (NKEU)

Strukturu NKEU bazira se na 21 radnoj grupi (RG) koje pokrivaju 35 pregovaračkih poglavlja i na Programskom savetu (PS) koji okuplja koordinatore svih radnih grupa…

EU za Visoki savet sudstva

EU za Visoki savet sudstva

Projekat “Podrška Visokom savetu sudstva” (dalje: Projekat) finansira i njime upravlja Evropska unija, a sprovodi ga GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH).

EU za praćenje domaćih suđenja za ratne zločine (faza II)

EU za praćenje domaćih suđenja za ratne zločine (faza II)

Ciljevi i sadržaj projektaProjekat će se baviti praćenjem nacionalnih suđenja za ratne zločine i procenom učinka institucija specijalizovanih za ratne zločine kao jedanim od…

KO JE PRVI POČEO? – Istoričari protiv revizionizma

KO JE PRVI POČEO? – Istoričari protiv revizionizma

Ciljevi projektaGlavni cilj ovog projekta je stvaranje prostora za istorijski i inter-kulturalni dijalog kroz kreiranje mreže istoričara, pisaca, novinara, studenata i šire…

EU za prevenciju i borbu protiv korupcije

EU za prevenciju i borbu protiv korupcije

Ciljevi i aktivnosti projekta:1. Jačanje transparentnosti, efikasnosti i koordinacije institucija za borbu protiv korupcije i politika u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije kako je…

Vladavina prava "Danas"

Vladavina prava "Danas"

Ciljevi projekta U osnovi, mi promovišemo vladavinu zakona, jer bez vladavine zakona nema države, a bez države nema pravde za građane i oni ne mogu ispuniti…

EU podrška sprečavanju pranja novca u Srbiji

EU podrška sprečavanju pranja novca u Srbiji

Ciljevi projektaSvrha projekta je da pruži podršku realizaciji mera i preporuka međunarodnog tela FATF. Pored toga, deo projektnih aktivnosti biće usmeren na…

Last updated: 3. Februar 2023. 12:51