EU za Pravdu - Podrška za Poglavlje 23

Kroz brojne aktivnosti, Projekat pruža ekspertizu i prenos praktičnih znanja u pravnim, strateškim, institucionalnim i aspektima izgradnje kapaciteta u vezi sa reformom pravosuđa i koordinacijom i praćenjem sprovođenja mera Akcionog plana za Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava. Projekat doprinosi jačanju institucionalnih kapaciteta Ministarstva pravde kao vodeće institucije u sektoru.

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41