EU ZA REFORMU PRAVOSUĐA

Savet Evrope sprovodi projekat „Podrška sprovođenju reforme pravosuđa u Srbiji” (2022-2024), koji sufinansiraju Evropska unija i Savet Evrope. Projekat se fokusira na unapređenje vladavine prava u Srbiji, kroz podršku razvoju zakonodavstva i praksi koje unapređuju nezavisnost i odgovornost pravosuđa i njegovih institucija i kapaciteta.

Kroz podršku ključnih pravosudnih institucija, Projekat pruža okvir zasnovan na znanju za usklađivanje funkcionisanja srpskog pravosuđa sa ključnim evropskim standardima, čime se jača pristup pravdi za građane. Ovo će se vršiti kroz stručnu podršku u procesu usklađivanja zakona u pravosuđu sa novim Ustavom i sa standardima Saveta Evrope, kao i kroz unapređenu obuku sudija i tužilaca i usaglašavanje sudske prakse.

Ispunjavanje ovih standarda uz podršku EU i Saveta Evrope trebalo bi da ubrza pristupanje Srbije EU. Sa ciljem da se dodatno olakša rad pravosuđa, Projekat se takođe fokusira na izgradnju upravljačkih i administrativnih kapaciteta sudova i javnih tužilaštava.

Značajna podrška će biti pružena Pravosudnoj akademiji kao ključnoj platformi za početnu i kontinuiranu obuku sudija i tužilaca, čime se stvara okruženje za osnaživanje sadašnjih i budućih generacija nosilaca pravosudnih funkcija. 

Last updated: 25. Januar 2023. 12:50