EU za Visoki savet sudstva

Projekat “Podrška Visokom savetu sudstva” (dalje: Projekat) finansira i njime upravlja Evropska unija, a sprovodi ga GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH).

Projekat ima za cilj da doprinese napretku sistema pravosuđa u Srbiji i vladavine prava u skladu sa zahtevima za pridruživanje EU, i traje od 15. oktobra 2018 do 14. marta 2022.

Glavni korisnik Projekta je Visoki savet sudstva (dalje: Savet , www.vss.sud.rs ) odnosno članovi Saveta, zaposleni u Administrativnoj kancelariji Saveta (dalje: Kancelarija) i članovi stalnih organa Saveta. 

Implementacioni partner Projekta je Ministarstvo pravde.

Zainteresovane strane koje, po potrebi, imaju aktivnu ulogu u Projektu su Vrhovni kasacioni sud i drugi sudovi, kao i Pravosudna akademija.

PRIORITETI PROJEKTA

 • Osnaživanje nezavisnosti, odgovornosti i transparentnosti pravosuđa u Republici Srbiji
 • Jačanje kapaciteta Saveta (i njegovih radnih tela) u ključnim oblastima Ustavom i zakonom utvrđenih nadležnosti
 • Jačanje kapaciteta Kancelarije Saveta za pružanje efektivne i efikasne stručne, administrativno-tehničke i druge podrške Savetu
 • Podrška realizaciji ciljeva i zadataka Saveta definisanih u strateškim dokumentima za reformu pravosuđa i Poglavlju 23 pregovaračkog procesa sa EU

SVRHA PROJEKTA

Svrha projekta je jačanje kapaciteta u ključnim nadležnostima Saveta, uključujući:

 • unapređenje upravljačkih veština zaposlenih u Savetu,
 • razvijanje mehanizama za razvoj karijere sudija,
 • poboljšanje finansijskog upravljanja / planiranja budžeta,
 • poboljšanje efikasnosti disciplinskog postupka. 

OČEKIVANI REZULTATI

 • Unapređena organizaciona struktura i radni procesi Saveta, njegovih radnih tela, kao i Kancelarije 
 • Unapređeni poslovni procesi i kapaciteti zaposlenih u Kancelariji u vezi sa finansijskim upravljanjem, budžetskim planiranjem, izveštavanjem i nadzorom nad budžetskim sredstvima
 • Efektivno sprovedeni mehanizmi za karijerni razvoj u pravosuđu
 • Unapređene procedure i kapaciteti Saveta za efektivno upravljanje disciplinskim postupkom
Last updated: 30. Jun 2022. 10:36