EU za praćenje domaćih suđenja za ratne zločine (faza II)

Ciljevi i sadržaj projekta

Projekat će se baviti praćenjem nacionalnih suđenja za ratne zločine i procenom učinka institucija specijalizovanih za ratne zločine kao jedanim od mehanizama za ispunjavanje međunarodnih obaveza za podršku krivičnoj odgovornosti za ratne zločine. Projekat će takođe uspostaviti sistem treninga i obuka u oblasti međunarodnog krivičnog prava, međunarodnog humanitarnog prava i upravljanja predmetima za sudije, tužioce, njihove pomoćnike, branioce i policijske službenike koji rade na predmetima ratnih zločina. Pored navedenoj, projekat će raditi na podizanju svesti javnosti u Srbiji o radu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i domaćih sudova za ratne zločine, njihovim nalazima i rezultatima rada.

Projekat će trajati 38 meseci, a njegova implementacija će uključivati:

a) Nastavak praćenja i izveštavanja o suđenjima od strane OEBS-a,

b) Organizovanje obuka, okruglih stolova i regionalnih sastanaka sudija, tužioca, njihovih pomoćnika, branioca i policijskih službenika u oblastima međunarodnog humanitarnog prava, međunarodnog krivičnog prava, krivičnog postupka, upravljanja predmetima i istražnih tehnika

c) Održavanje seminara o tranzicionoj pravdi za buduće donosioce odluka (mladi političari, aktivisti OCD-a, novinari itd.).

Izveštaji OEBS-a

Izveštaji i analize OEBS-a o suđenjima za ratne zločine će redovno biti komunicirani i dostavljani pravosuđu, advokatskim udruženjima, Ministarstvu pravde, međunarodnoj zajednici, civilnom društvu, donatorima i drugim zainteresovanim stranama, u skladu sa odlukom Upravnog odbora.

Last updated: 8. Decembar 2021. 14:27