Vladavina prava

O sektoru

Vladavina prava predstavlja temelj pravnog okvira Evropske unije, te igra centralnu ulogu u promociji osnovnih prava i vrednosti. Ona ima odlučujući učinak na živote svih ljudi i primenjuje se na svim nivoima vlasti. U svojim nastojanjima da promoviše i osnaži standard vladavine prava, EU aktivno traži partnere i među državama članicama i među državama koje su u procesu pridruživanja.

Trenutno se u Srbiji sprovodi deset projekata u oblasti vladavine prava, koji su podeljeni u nekoliko podsektora: pravosuđe, osnovna prava, mediji, te borba protiv korupcije i pranja novca. Takođe, EU pruža stalnu podršku i putem Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), kao i podršku organizacijama civilnog društva i medijima. Projekti u ovoj oblasti su usmereni na reformu, tj. izgradnju i jačanje kapaciteta Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, pravosudnih organa, medija, kazneno-popravnih ustanova i drugih institucija.

Pravosuđe

U Strategiji EU za Zapadni Balkan jasno je naglašeno da je napredak u vladavini prava osnovni kriterijum za pristupanje zemalja kandidata. Vladavina prava znači da su svi članovi društva, uključujući i državne institucije (vladu i parlament), podjednako podložni zakonu, te da su pod nadzorom nezavisnih sudova, bez obzira na političku većinu. Zbog toga je potrebna sveobuhvatna reforma pravosudnog sistema u Srbiji, kako bi se postiglo poboljšanje u nekoliko glavnih pravaca: efikasnost, nezavisnost, odgovornost, profesionalnost i nepristrasnost.

Naš program saradnje u tim sektorima pruža Srbiji sveobuhvatan set alata za unapređenje neophodnih reformi. Međutim, ukupni uticaj i rezultati u velikoj meri su povezani sa političkom voljom za napredovanjem u ključnim područjima (npr. nezavisnost pravosuđa, borba protiv korupcije itd.), kao i sa odgovarajućom raspodelom ljudskih i finansijskih resursa.

Na tom reformskom putu Evropska unija pruža snažnu podršku i pomoć pravosuđu Srbije. Značajno je da su poslednjih godina postignuti izvanredni rezultati na području smanjenja zaostalih predmeta i usklađivanja sudske prakse, što je u velikoj meri rezultat sistemske pomoći koju EU pruža institucijama u Srbiji.

Osnovna prava

Evropska unija se zasniva na vrednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, ljudske slobode, demokratije, jednakosti, vladavine zakona i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina. To je razlog zašto EU aktivno podržava zaštitu ljudskih prava u Srbiji kroz različite programe – nacionalne i regionalne. Kada je reč o nacionalnim programima, postoje brojni oblici podrške koju EU sprovodi u saradnji sa institucijama Republike Srbije, ali i s organizacijama civilnog društva, s jednim, zajedničkim ciljem: postizanje pune zaštite i poštovanja osnovnih prava svakog građanina, bez obzira na godine, pol, sposobnosti, etničku pripadnost ili seksualnu orijentaciju.

Mediji i sloboda izražavanja

Sloboda izražavanja i sloboda medija među ključnim su stubovima funkcionalne demokratije. Nezavisni i slobodni mediji nisu presudni samo za pružanje tačnih i pouzdanih informacija, koje građanima omogućuju da donose utemeljene odluke i aktivno učestvuju u demokratskom procesu. Oni su, takođe, presudni i za pozivanje vlada na odgovornost, kao ključni saveznici u sveobuhvatnom sprovođenju vladavine zakona.

Podrška EU ovom sektoru u Srbiji usredsređena je na nekoliko glavnih područja: postizanje okruženja koje pogoduje slobodi izražavanja i medija; osnaživanje novinarskih udruženja i medijskih profesionalaca; održivost medija; istraživačko novinarstvo; negovanje profesionalnosti i nezavisnosti medija; jačanje otpornosti medija na spoljašnje pritiske.

Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala

Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala jedan je od najvažnijih prioriteta na putu Srbije ka EU. Ova područja su suočena sa nekoliko izazova, poput potrebe da se poboljšaju rezultati istraga, optužnica i pravosnažnih presuda u slučajevima korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala, uključujući pranje novca.

U vezi s tim, Evropska unija aktivno podržava Srbiju. Ova podrška se ogleda kroz različite projekte koje EU finansira sa jasnim, dugoročnim ciljem: sprečavanje i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala u Srbiji.


Lista ključnih lokalnih partnera/organizacija

 • Ministarstvo za evropske integracije
 • Ministarstvo finansija
 • Ministarstvo pravde
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Vrhovni kasacioni sud
 • Pravosudna akademija
 • Visoki savet sudstva
 • Agencija za borbu protiv korupcije
 • Zaštitinik građana
 • Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
 • Kancelarija za ljudska i manjinska prava
 • Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
 • Ministarstvo kulture i informisanja

Podrška Evropske unije vladavini prava, reformama u pravosuđu i unutrašnjim poslovima u Srbiji – dostigla je više od 183,8 miliona evra u periodu od 2014. do 2020. godine. Sredstva se koriste za podršku nezavisnom i nepristrasnom pravosuđu, efikasnoj zaštiti građana i zajednica, poštovanju ljudskih prava, pravilnom sprovođenju zakona, te za podršku borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i trgovine ljudima.

Vladavina prava je ključni preduslov za mir, bezbednost i prosperitet, jer osnažuje socijalni i ekonomski kapacitet zemlje, stvara stabilno poslovno okruženje, obezbeđuje ekonomsku sigurnost i podršku potrošačima, te podstiče investicije, otvaranje radnih mesta i razvoj. Poštovanje i zaštita osnovnih ljudskih prava omogućuju stvaranje snažnog, pravednog i demokratskog društva.

Podrška Evropske unije sprovodi se u saradnji sa Vladom Srbije, a donacije se koriste kako bi se podstakao razvoj Srbije. Evropska unija je najveći oslonac i donator Srbije u podršci reformisanja i jačanja institucija neophodnih za funkcionisanje vladavine prava.

Last updated: 3. Februar 2023. 12:51