Lokalni poziv ka EU

Cilj projekta

Kroz ovaj projekat želimo da osnažimo organizacije civilnog društva da razumeju proces evropskih integracija i da sprovedu svoje aktivnosti u oblastima vladavine prava i kulturne različitosti, koje doprinose sprovođenju akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24. Želimo da povećamo obim, raznolikost i živost građanskog učešća u evropskim integracijama, podržavajući kreativne, nove inicijative u malim zajednicama, ali i da osiguramo njihovu održivost i kontinuirano stvaranje novih inicijativa kroz podršku regionalnih habova. 

Kroz oblast vladavine prava podržavamo lokalne akcije koje su usmerene na promovisanje vladavine zakona i razvijanje demokratije. Takođe, podržavamo i lokalne akcije koje su usmerene na polje kulturne raznolikosti sa fokusom na jačanje svesti o delu istog društva u celini, stvaranju trajnih oblika političke i društvene integracije.

Lokalne inicijative, organizacije civilnog društva biće podržane na sledeći način: kroz identifikaciju njihovih potreba i kapaciteta, kroz obuku i mentorstvo, dodeljivanjem projekata, povećanjem vidljivosti kroz regionalne kampanje, osnaživanjem i povezivanjem putem regionalnih habova i učestvovanjem u pregovorima o pristupanju EU. 

Jačanjem lokalnih zajednica, dolazimo do naših korisnika: građana, marginalizovanih grupa, lokalnih i nacionalnih aktera, kulturnih i obrazovnih institucija, medija. 

Last updated: 28. Septembar 2023. 11:29