Upravljanje migracijama

Projekata u toku: 0
Završenih projekata: 9

O sektoru

Srbija se 2015. i početkom 2016. godine suočila s velikim prilivom izbeglica i migranata kopnenom rutom zapadnog Balkana. Uprkos zatvaranju tzv. balkanske rute u martu 2016, nove grupe izbeglica i migranata i dalje svakodnevno pristižu preko „zelenih granica”. Vlada Srbije je uspostavila niz mera kojima je odgovorila na novonastalu situaciju, u čije je rešavanje uključen i niz institucija na centralnom i lokalnom nivou vlasti. EU je do sada podržala Srbiju sredstvima od 158 miliona evra u ovoj oblasti.

Kroz razne projekte, podrška EU za upravljanje migracijama pomogla je da se reše sledeći izazovi:

 • pružanje humanitarne pomoći i zaštite migranata, posebno dece;
 • obezbeđivanje uslova za prihvat i negu u prihvatnim centrima i centrima za azil, uključujući hranu, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje;
 • pružanje pomoći lokalnim zajednicama u kojima borave migranti radi jačanja društvene kohezije;
 • pomoć Republici Srbiji u zaštiti granica i borbi protiv krijumčarenja migranata;
 • jačanje kapaciteta institucija odgovornih za upravljanje migracijama.

EU podržava program za asistirani dobrovoljni povratak i reintegraciju migranata koji odluče da se vrate u zemlje porekla. Osim toga, EU sarađuje s nacionalnim vlastima na poboljšanju kapaciteta za upravljanje migracijama. Naime, sa Komesarijatom za izbeglice i migracije radi na uspostavljanju sistema upravljanja smeštajnim kapacitetima u skladu sa međunarodnim standardima i standardima EU.

EU, takođe, jača operativnu sposobnost organa za sprovođenje zakona. EU je do sada uputila blizu 1500 gostujućih službenika iz zemalja članica EU. Tehnički kapaciteti Granične policije Srbije povećani su nabavkom specijalizovane opreme za granični nadzor, vredne preko 1,8 miliona evra.

EU podržava Srbiju u efikasnom upravljanju granicama, čime doprinosi povećanju bezbednosti građana Srbije kroz unapređenje bezbednosti na graničnim prelazima i sprečavanje kriminalnih radnji, uz istovremeno uspostavljanje bržih procedura za prelazak ljudi i robe preko granica. Podrška integrisanom upravljanju granicama obuhvata pripreme za učešće Srbije u relevantnim međunarodnim mrežama za razmenu informacija i podataka.

Institucije Republike Srbije koje su uključene u upravljanje migracijama jesu Komesarijat za izbeglice i migracije, Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo za evropske integracije, te lokalne samouprave. Implementacioni partneri podrške Evropske unije koju pruža u oblasti upravljanja migracijama u Republici Srbiji jesu Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Svetska zdravstvena organizacija (WHO), Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), kao i nacionalne i međunarodne nevladine organizacije.

Lista ključnih lokalnih partnera/organizacija

 • Ministarstvo za evropske integracije
 • Ministarstvo finansija
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Komesarijat za izbeglice i migracije
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Ministarstvo zdravlja
 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Evropska unija (EU) najveći je donator Republike Srbije u oblasti upravljanja migracijama. Od 2015. godine, kada se Srbija suočila sa povećanim prilivom migranata, EU je Srbiji na raspolaganje stavila preko 130 miliona evra za pružanje humanitarne pomoći i zaštitu migranata, naročito dece, kao i za obezbeđivanje adekvatnih uslova u prihvatnim centrima i centrima za azil – u pogledu hrane, zdravstvene nege i obrazovanja. Pomoć EU je usmerena i na lokalne zajednice/opštine u kojima borave migranti, sa ciljem jačanja društvene kohezije, kao i na zaštitu državne granice i borbu protiv krijumčarenja migranata, te na izgradnju kapaciteta institucija koje se bave migracijama. Osim toga, EU je obezbedila više od 28 miliona evra za efikasnu kontrolu granica, čime je, zahvaljujući sigurnijim graničnim prelazima i borbi protiv ilegalnih aktivnosti, doprinela bezbednosti građana Srbije, dok je istovremeno uspostavila brže procedure za protok ljudi i robe preko granica (Integrisano upravljanje granicama ‒ IBM).

EU institucije/tela

Generalni direktorat za migracije i unutrašnju politiku (DG HOME)

Generalni direktorat za migracije i unutrašnju politiku (DG HOME)

Evropska agencija za kontrolu granica i obalsku stražu (FRONTEX)

Evropska agencija za kontrolu granica i obalsku stražu (FRONTEX)

EUROPOL

EUROPOL

Evropska kancelarija za podršku azilu (EASO)

Evropska kancelarija za podršku azilu (EASO)

Last updated: 26. Januar 2022. 13:34