Demokratija i ljudska prava

Projekata u toku: 1
Završenih projekata od 2016.: 19

O sektoru

Evropska unija je zasnovana na vrednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, ljudske slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava manjina. Shodno tome, EU aktivno podržava poštovanje i zaštitu ljudskih prava u Srbiji kroz različite programe – na nacionalnom i na regionalnom nivou. Kada je reč o nacionalnim programima, trenutno se sprovodi niz projekata koje finansira EU, a koji se realizuju u saradnji sa vlastima Srbije i organizacijama civilnog društva sa jednim, zajedničkim ciljem: postizanje poštovanja i pune zaštite osnovnih prava svih građana, bez obzira na godine, rodnu pripadnost, sposobnosti, etničku pripadnost, seksualnu orijentaciju itd. Podrška EU za unapređenje demokratije i ljudskih prava od 2014. godine do danas iznosi više od 53 miliona evra.

Upravo zbog toga, projekti koji se sprovode u Srbiji imaju cilj da spreče sve vidove diskriminacije, da podstaknu poštovanje i zaštitu manjina, unapređenje položaja Roma, zaštitu prava pripadnika LGBTI populacije, postizanje slobode medija, zaštitu prava dece, žena i ljudi sa invaliditetom, ostvarivanje prava na pristup pravdi, reformu zatvorskog sistema, sprečavanje torture, zaštitu ličnih podataka, podizanje vidljivosti ljudskih prava i podsticanje aktivnosti branilaca ljudskih prava i organizacija civilnog društva.

U decembru 2019. godine, u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), organizacijama civilnog društva u Srbiji dodeljeno je devet grantova, vrednih dva miliona evra. Ovi projekti su, pre svega, usredsređeni na poštovanje i zaštitu manjina, rodnu ravnopravnost, prava deteta, podršku migrantima, zaštitu branilaca ljudskih prava i borbu protiv trgovine ljudima (naročito žena i devojčica žrtava seksualne eksploatacije). EIDHR je program Evropske unije čiji je cilj promocija demokratije i ljudskih prava širom sveta kroz pružanje podrške inicijativama civilnog društva. Kada je u pitanju pretpristupni proces, EIDHR je fokusiran na ulogu organizacija civilnog društva u ostvarivanju političkih kriterijuma iz Kopenhagena. Na ovaj način, EIDHR dopunjuje podršku koja se pruža u okviru drugih instrumenata. Za period između 2007. i 2013. godine, godišnje izdvajanje za Srbiju je iznosilo oko 1,2 miliona evra, dok za period od 2014. do 2020. godišnja sredstva namenjena Srbiji iznose oko milion evra.

U decembru 2019, posredstvom Instrumenta civilnog društva (CSF), organizacijama civilnog društva u Srbiji dodeljeno je 10 grantova, ukupne vrednosti pet miliona evra. CSF je jedan od instrumenata kojima Evropska komisija podržava razvoj civilnog društva i medija u zemljama proširenja. Od njegovog uspostavljanja, 2008. godine, pretpristupna pomoć je pružena civilnom društvu na Zapadnom Balkanu i u Turskoj kroz nacionalne inicijative i inicijative za više zemalja korisnica. Opšti cilj poslednjeg poziva za dostavljanje predloga projekata (program CSF-a za 2018) u Srbiji bilo je povećanje kapaciteta srpskih organizacija civilnog društva i „grassroots” organizacija na lokalnom nivou u vezi sa reformama i procesom evropskih integracija, konkretno u oblastima vladavine prava, kulturne raznolikosti, društvene kohezije, političke i društvene integracije, zaštite životne sredine i socioekonomskog razvoja.Lista ključnih lokalnih partnera/organizacija

  • Ministarstvo za evropske integracije
  • Ministry of European Integration
  • Kancelarija za ljudska i manjinska prava
  • Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
  • Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost

Podrška EU za unapređenje demokratije i ljudskih prava u Srbiji od 2014. godine do danas iznosi više od 53 miliona evra. EU aktivno podržava poštovanje i zaštitu ljudskih prava u Srbiji kroz različite programe – na nacionalnom i na regionalnom nivou.

Trenutno je u toku niz projekata koje finansira EU, a koji se sprovode u saradnji sa vlastima Srbije i organizacijama civilnog društva, sa ciljem postizanja poštovanja i pune zaštite osnovnih prava svih građana, bez obzira na godine, rodnu pripadnost, sposobnosti, etničku pripadnost ili seksualnu orijentaciju.

Podrška Evropske unije se sprovodi u saradnji sa Vladom Srbije. Evropska unija je najveći donator u Srbiji i do sada je donirala više od svih ostalih međunarodnih donatora zajedno. 

Last updated: 29. Septembar 2022. 01:26