Demokratija i ljudska prava

Projekata u toku: 20
Završenih projekata: 1

O sektoru

Evropska unija je zasnovana na vrednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, ljudske slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava manjina. Shodno tome, EU aktivno podržava poštovanje i zaštitu ljudskih prava u Srbiji kroz različite programe – na nacionalnom i na regionalnom nivou. Kada je reč o nacionalnim programima, trenutno se sprovodi niz projekata koje finansira EU, a koji se realizuju u saradnji sa vlastima Srbije i organizacijama civilnog društva sa jednim, zajedničkim ciljem: postizanje poštovanja i pune zaštite osnovnih prava svih građana, bez obzira na godine, rodnu pripadnost, sposobnosti, etničku pripadnost, seksualnu orijentaciju itd. Podrška EU za unapređenje demokratije i ljudskih prava od 2014. godine do danas iznosi više od 53 miliona evra.

Upravo zbog toga, projekti koji se sprovode u Srbiji imaju cilj da spreče sve vidove diskriminacije, da podstaknu poštovanje i zaštitu manjina, unapređenje položaja Roma, zaštitu prava pripadnika LGBTI populacije, postizanje slobode medija, zaštitu prava dece, žena i ljudi sa invaliditetom, ostvarivanje prava na pristup pravdi, reformu zatvorskog sistema, sprečavanje torture, zaštitu ličnih podataka, podizanje vidljivosti ljudskih prava i podsticanje aktivnosti branilaca ljudskih prava i organizacija civilnog društva.

U decembru 2019. godine, u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), organizacijama civilnog društva u Srbiji dodeljeno je devet grantova, vrednih dva miliona evra. Ovi projekti su, pre svega, usredsređeni na poštovanje i zaštitu manjina, rodnu ravnopravnost, prava deteta, podršku migrantima, zaštitu branilaca ljudskih prava i borbu protiv trgovine ljudima (naročito žena i devojčica žrtava seksualne eksploatacije). EIDHR je program Evropske unije čiji je cilj promocija demokratije i ljudskih prava širom sveta kroz pružanje podrške inicijativama civilnog društva. Kada je u pitanju pretpristupni proces, EIDHR je fokusiran na ulogu organizacija civilnog društva u ostvarivanju političkih kriterijuma iz Kopenhagena. Na ovaj način, EIDHR dopunjuje podršku koja se pruža u okviru drugih instrumenata. Za period između 2007. i 2013. godine, godišnje izdvajanje za Srbiju je iznosilo oko 1,2 miliona evra, dok za period od 2014. do 2020. godišnja sredstva namenjena Srbiji iznose oko milion evra.

U decembru 2019, posredstvom Instrumenta civilnog društva (CSF), organizacijama civilnog društva u Srbiji dodeljeno je 10 grantova, ukupne vrednosti pet miliona evra. CSF je jedan od instrumenata kojima Evropska komisija podržava razvoj civilnog društva i medija u zemljama proširenja. Od njegovog uspostavljanja, 2008. godine, pretpristupna pomoć je pružena civilnom društvu na Zapadnom Balkanu i u Turskoj kroz nacionalne inicijative i inicijative za više zemalja korisnica. Opšti cilj poslednjeg poziva za dostavljanje predloga projekata (program CSF-a za 2018) u Srbiji bilo je povećanje kapaciteta srpskih organizacija civilnog društva i „grassroots” organizacija na lokalnom nivou u vezi sa reformama i procesom evropskih integracija, konkretno u oblastima vladavine prava, kulturne raznolikosti, društvene kohezije, političke i društvene integracije, zaštite životne sredine i socioekonomskog razvoja.Lista ključnih lokalnih partnera/organizacija

  • Ministarstvo za evropske integracije
  • Ministry of European Integration
  • Kancelarija za ljudska i manjinska prava
  • Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
  • Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost

Podrška EU za unapređenje demokratije i ljudskih prava u Srbiji od 2014. godine do danas iznosi više od 53 miliona evra. EU aktivno podržava poštovanje i zaštitu ljudskih prava u Srbiji kroz različite programe – na nacionalnom i na regionalnom nivou.

Trenutno je u toku niz projekata koje finansira EU, a koji se sprovode u saradnji sa vlastima Srbije i organizacijama civilnog društva, sa ciljem postizanja poštovanja i pune zaštite osnovnih prava svih građana, bez obzira na godine, rodnu pripadnost, sposobnosti, etničku pripadnost ili seksualnu orijentaciju.

Podrška Evropske unije se sprovodi u saradnji sa Vladom Srbije. Evropska unija je najveći donator u Srbiji i do sada je donirala više od svih ostalih međunarodnih donatora zajedno. 

EU institucije/tela

Generalni direktorat za međunarodnu saradnju i razvoj (DG DEVCO)

Generalni direktorat za međunarodnu saradnju i razvoj (DG DEVCO)

Generalni direktorat za susedstvo i proširenje (DG NEAR)

Generalni direktorat za susedstvo i proširenje (DG NEAR)

Sud Evropske unije

Sud Evropske unije

Agencija Evropske unije za osnovna prava

Agencija Evropske unije za osnovna prava

Evropski institut za ravnopravnost polova

Evropski institut za ravnopravnost polova

Last updated: 26. Oktobar 2021. 16:34