Javna uprava

Projekata u toku: 6
Završenih projekata od 2016.: 9

O sektoru

Javna uprava je okosnica svake države, posebno u procesu pridruživanja EU, jer predvodi čitav proces evropskih integracija. U tom je procesu presudna strategija i akcioni plan reforme javne uprave (PAR), kao i program reforme upravljanja javnim finansijama.

Ove krovne strategije podržavaju brojne konkretne strateške aktivnosti. Vlada obezbeđuje redovno praćenje i izveštavanje o sprovođenju reformi, ali takođe pokriva i upravljanje EU fondova. Dakle, projekti u Srbiji koje podržava EU posvećeni PAR-u uključuju:

 • planiranje politike
 • javne konsultacije
 • e-upravu i sistem plata u javnom sektoru
 • depolitizaciju i profesionalizaciju javne službe
 • menadžerska imenovanja putem postupka zasnovanog na zaslugama i jake kontrole kvaliteta.


Fokus je takođe na razvoju jedinstvenog mehanizma za određivanje prioriteta svih investicija bez obzira na izvor finansiranja kako bi se osiguralo realnije planiranje, trošenje i povećani fokus na pokazatelje učinka i rezultate planiranja kapitalnih investicija i procene projekata u budžetskom procesu. Glavni cilj projekata je zaštita prava građana na administraciju orijentisanu na korisnike i zasnovanu na pojednostavljivanju administrativnih procedura. 


Lista ključnih lokalnih partnera/organizacija

 • Ministarstvo za evropske integracije
 • Ministarstvo finansija
 • Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
 • Republički sekretarijat za zakonodavstvo
 • Republički sekretarijat za javne politike
 • Državna revizorska institucija
 • Uprava za javne nabavke
 • Republički zavod za statistiku
 • Služba za upravljanje kadrovima
 • Nacionalna akademija za stručko usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi
 • Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
 • Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije
 • Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Republička direkcija za imovinu
 • Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
 • Generalni sekretarijat Vlade
 • Narodna skupština Republike Srbije
 • Narodna banka Srbije

Podrška Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji vredna je preko 200 miliona evra, od 2000. godine do danas. Sredstva namenjena javnoj upravi koriste se za profesionalizaciju uprave, razvoj elektronskih usluga, upravljanje javnim finansijama i unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija.

Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih elemenata procesa pristupanja Srbije EU, a tokom 2014. je stavljena i u prvi plan pregovora. Moderna i profesionalna javna uprava je ključni element za svaku zemlju članicu EU kako bi se efikasno sprovodili zakoni i kako bi se transparentno upravljalo sredstvima iz fondova EU.

Podrška Evropske unije sprovodi se u saradnji sa Vladom Srbije. Evropska unija je veći donator za razvoj Srbije od svih ostalih međunarodnih donatora zajedno. Donacije Evropske unije se koriste za razvoj Srbije.

Last updated: 29. Septembar 2022. 01:26