Javna uprava

O sektoru

Srbija i EU su nedavno potpisale sporazum o novom paketu bespovratne pomoći EU, koji uključuje i iznos od 30 miliona evra namenjen sektorskoj budžetskoj podršci, za reformu javne uprave. Ova sredstva treba da doprinesu sprovođenju konkretnih reformskih mera u periodu 2023-2025. Sektorska budžetska podrška je jedan od najvažnijih instrumenata koje Srbija koristi u procesu pristupanja EU, i do sada je, u okviru prvog instrumenta te podrške, povučeno 80 miliona evra bespovratnih sredstava.

Reforma u Srbiji ima za cilj stvaranje javne uprave koja građanima pruža visokokvalitetne usluge, koristi privredi i pozitivno utiče na životni standard građana.


Javna uprava je okosnica svake države, posebno u procesu pridruživanja EU, jer predvodi čitav proces evropskih integracija. U tom je procesu presudna strategija i akcioni plan reforme javne uprave (PAR), kao i program reforme upravljanja javnim finansijama.

Ove krovne strategije podržavaju brojne konkretne strateške aktivnosti. Vlada obezbeđuje redovno praćenje i izveštavanje o sprovođenju reformi, ali takođe pokriva i upravljanje EU fondova. Dakle, projekti u Srbiji koje podržava EU posvećeni PAR-u uključuju:

 • planiranje politike
 • javne konsultacije
 • e-upravu i sistem plata u javnom sektoru
 • depolitizaciju i profesionalizaciju javne službe
 • menadžerska imenovanja putem postupka zasnovanog na zaslugama i jake kontrole kvaliteta.

Fokus je takođe na razvoju jedinstvenog mehanizma za određivanje prioriteta svih investicija bez obzira na izvor finansiranja kako bi se osiguralo realnije planiranje, trošenje i povećani fokus na pokazatelje učinka i rezultate planiranja kapitalnih investicija i procene projekata u budžetskom procesu. Glavni cilj projekata je zaštita prava građana na administraciju orijentisanu na korisnike i zasnovanu na pojednostavljivanju administrativnih procedura. 


Lista ključnih lokalnih partnera/organizacija

 • Ministarstvo za evropske integracije
 • Ministarstvo finansija
 • Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
 • Republički sekretarijat za zakonodavstvo
 • Republički sekretarijat za javne politike
 • Državna revizorska institucija
 • Uprava za javne nabavke
 • Republički zavod za statistiku
 • Služba za upravljanje kadrovima
 • Nacionalna akademija za stručko usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi
 • Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
 • Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije
 • Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Republička direkcija za imovinu
 • Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
 • Generalni sekretarijat Vlade
 • Narodna skupština Republike Srbije
 • Narodna banka Srbije

Srbija je do sada iz evropske kase dobila skoro četiri milijarde evra bespovratne pomoći, a od toga samo za reformu javne uprave 215 miliona evra. Godišnje se iz pretpristupnih IPA fondova slije oko 200 miliona evra za upravljanje javnim finansijama i unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija. Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih elemenata procesa pristupanja Srbije EU, a tokom 2014. je stavljena i u prvi plan pregovora. Moderna i profesionalna javna uprava je ključni element za svaku zemlju članicu EU kako bi se efikasno sprovodili zakoni i kako bi se transparentno upravljalo sredstvima iz fondova EU.

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41