Pravda je brža, ali dostižna

Kako smanjiti veliki broj zaostalih predmeta u sudovima u Srbiji? Kako do bržih parnica i postupaka? Na pitanja koja već godinama predstavljaju veliki teret na srpsko pravosuđe – a koja direktno pogađaju građane Srbije – odgovore i rešenja ponudio je projekat podrške Evropske unije Vrhovnom kasacionom sudu (VKS).

   Zahvaljujući saradnji sa Ministarstvom pravde, postignuti su sjajni rezultati u oblasti smanjenja zaostalih predmeta, te alternativnog rešavanja sporova sa fokusom na medijaciju i usklađivanje sudske prakse. Marina Ćuić, sudija parničkog odeljenja Trećeg osnovnog suda u Beogradu i zamenica predsednika tog suda, objašnjava da se EU podrška VKS sastojala, pre svega, u angažovanju stažista koji su bili raspoređeni u pisarnici. Broj starih predmeta ovog suda smanjen je za oko 25.000 u proteklom periodu, a najveći broj čekao je na izvršenje više od deset, pa i više od dvadeset godina. “Podrška programa Evropske unije nam omogućava smanjenje broja starih predmeta, što znači da možemo efikasnije da postupamo u drugim predmetima. Pre svega, građani mogu lakše da ostvare svoja prava jer će im se ročišta zakazivati blagovremeno. Neće biti odlaganja suđenja na period od godinu do dve, kako je sada, već na period od dva do tri meseca, kako je i predviđeno odredbama Zakona o parničnom postupku. Posebno se to odnosi na izvršne postupke koji su po svojoj prirodi hitni i koji moraju efikasno i brzo da se sprovode”, ističe sudija Ćuić. Smanjenje broja predmeta, posebno izvršnih, rasteretilo je i sudije. Oni sada mogu da se posvete ostalim predmetima i da lakše i kvalitetnije obavljaju svoj posao. Olakšanje su osetili i ostali zaposleni, posebno u pisarnicama sudova. Podrška Evropske unije vladavini prava, reformama u pravosuđu i unutrašnjim poslovima u Srbiji – dostigla je više od 163 miliona evra u periodu od 2014. do 2020. godine. Evropska unija trenutno sprovodi 19 projekata u ovoj oblasti sa ciljem da podrži funkcionisanje i jačanje vladavine prava u Srbiji. Sredstva se koriste za podršku nezavisnom i nepristrasnom pravosuđu, efikasnoj zaštiti građana i zajednica, poštovanju ljudskih prava, pravilnom sprovođenju zakona, te za podršku borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i trgovine ljudima.

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41