Demokratija i ljudska prava

O sektoru Vesti iz sektora Projekti iz sektora

Temeljne vrednosti EU uključuju poštovanje ljudskih prava u zakonu i praksi. Ljudska prava predstavljaju osnovu svakog civilizovanog društva i pravno uređene države. Njihovo ostvarivanje mora biti garantovano i neometano. Poboljšanje zaštite ljudskih i manjinskih prava svakako utiče na svakog građanina: što je stepen tih prava veći, građanima se omogućava uživanje sve više prava koja su tekovina modernih demokratskih društava. Evropska unija usmerava pažnju i očekuje značajan napredak u ovom sektoru.

Zato se u Srbiji podsiču projekti koji su usmereni na: sprečavanja svih oblika diskriminacije, zaštitu prava nacionalnih manjina, poboljšanje položaja Roma, prava LGBTI populacije, ostvarivanja slobode medija, zaštitu prava dece, zaštitu prava žena, zaštitu osoba sa invaliditetom, pristup pravdi, reformu zatvorskog sistema, sprečavanja torture, zaštita podataka o ličnosti, povećanje vidljivosti ljudskih prava i podsticanje aktivnosti branitelja ljudskih prava i organizacija civilnog društva.  

Last updated: 31. Mart 2020. 13:21