Administrativno pojednostavljenje

ADMINISTRATIVNO POJEDNOSTAVLjENjE ZA PRIVREDU KROZ KONCEPT POSLOVNIH EPIZODA

Svetska banka, uz podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, sprovodi projekat „EU za bolje poslovno okruženje – EU4BE“ čiji je glavni cilj podrška reformama za dalje unapređenje poslovnog okruženja u Republici Srbiji. Sprovođenje projekta počelo je juna 2021. i trajaće do juna 2025. godine. Ukupna vrednost projekta je 5.5 miliona evra. Glavni partneri na projektu su Ministarstvo privrede, Republički sekretarijat za javne politike, Ministarstvo za evropske integracije i druga ministarstva i organi državne uprave.

1) Uspostavljanje platforme za koordinaciju reformi za unapređenje poslovnog okruženja, 2) Podrška optimizaciji administrativnih postupaka i pravnog okvira, i 3) Instrument za fleksibilnu tehničku podršku.

Druga komponenta ovog projekta, dakle, pokriva podršku optimizaciji administrativnih postupaka kroz koje privredni subjekti moraju da prolaze kako bi ostvarili svoja prava ili ispunili propisane obaveze, ali i administrativnih zahteva koje privredni subjekti moraju da ispunjavaju u svom svakodnevnom poslovanju, te unapređenje pravnog okvira koji uređuje administrativne postupke i zahteve. Cilj procesa optimizacije je skraćenje vremena i smanjenje troškova poslovanja privrednih subjekata, veća transparentnost i predvidljivost poslovnog okruženja

EU4BE projekat razrađuje postojeći pristup optimizaciji administrativnih postupaka, i to kroz pripremu poslovnih epizoda u odabranim privrednim delatnostima, u cilju ostvarenja sinergijskog efekta optimizacije. Za razliku od postojećeg pristupa, gde je fokus na pojednostavljenju i optimizaciji pojedinačnih i uglavnom - međusobno nepovezanih postupaka, poslovne epizode predstavljaju skup povezanih administrativnih postupaka i zahteva koje je potrebno ispuniti u životu privrednog subjekta (npr. osnivanje, ispunjenje poreskih obaveza, itd.), a u skladu sa onim što je predviđeno pozitivnim propisima Republike Srbije. Sa druge, poslovne epizode praktično predstavljaju vodič kroz administrativne postupke i zahteve od osnivanja privrednog subjekta do prestanka poslovanja u konkretnoj privrednoj delatnosti, tj. instrument za lakše razumevanje obaveza koje privrednici u konkretnim oblastima treba da ispune i prava koje žele da ostvare. U momentu kada budu digitalizovane, poslovne epizode će privrednim subjektima pružiti, kako informacije o svim povezanim administrativnim postupcima i zahtevima, tako i mogućnost pokretanja elektronskih usluga koje su na raspolaganju privrednim subjektima a tiču se konkretnih administrativnih postupaka i zahteva.

S obzirom na to da za optimizaciju administrativnih postupaka i zahteva neprocenjiv značaj imaju iskustvo, stavovi i ideje privrednih subjekata koji posluju u različitim delatnostima, u toku su kontinuirane konsultacije sa privrednim subjektima kako bi se u neposrednoj komunikacija sagledali najčešći izazovi sa kojima se u svakodnevnom poslovanju suočavaju mikro, mali, srednji i veliki privredni subjekti i preduzetnici. Do sada je EU4BE, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike, i u organizaciji Privredne komore Užice i Privredne komore Beograd, organizovao dve fokus grupe sa predstavnicima privrede. Fokus grupe, bile su usmerene na prikupljanje informacija o administrativnim postupcima i zahtevima koji najviše opterećuju privredne subjekte u odabranim privrednim delatnostima, dosadašnja iskustva u poštovanju administrativnih postupaka i zahteva, izazove, predloge za optimizaciju administrativnih postupaka i zahteva, predloge za poboljšanje predstavljenih poslovnih epizoda, itd.

U narednom periodu, nastaviće se rad na pojednostavljenju administrativnih postupaka i zahteva relevantnih za kreirane poslovne epizode, kao i započeti proces prepoznavanja i pojednostavljenja preterano složenih propisa, sa ciljem da privrednim subjektima bude olakšano poštovanje propisa i omogućeno jednostavnije i brže poslovanje. Povratne informacije od predstavnika privrede, kao i sprovedene pravno-ekonomske analize omogućiće projektnom timu EU4BE da sveobuhvatno sagleda probleme i pripremi preporuke za optimizaciju administrativnih postupaka i zahteva, odnosno poslovnih epizoda. Preporuke će biti usaglašene sa nadležnim institucijama, koje će ih, na kraju procesa, i sprovoditi. 

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52