Inovativno upravljanje rizicima po javno zdravlje u Srbiji

Uz podršku Evropske unije, Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova (SVS) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) organizovali su šesti sastanak Radne grupe za razvoj Registra rizika od katastrofa 2. marta 2023. godine u zgradi Ujedinjenih nacija u Beogradu. Ovim sastankom je započela nadogradnja Registra rizika od katastrofa u Srbija, kako bi se u ovu platformu uključili i rizici po javno zdravlje. Radna grupa se sastoji od predstavnika relevantnih institucija vlasnika podataka o rizicima od važnosti za Registar u skladu sa Nacionalnom procenom rizika, a Ministarstvo zdravlja (MZ) je ključni partner za prikupljanje, analizu, kao i prezentovanje podataka o zdravstvenim rizicima.


Nadogradnja Registra u oblasti javnog zdravlja uključuje unapređenje informacione infrastrukture i digitalizaciju podataka od važnosti za sistem javnog zdravlja i njegov odgovor tokom kriznih situacija koje predstavljaju opasnost po zdravlje građana Republike Srbije.


U saradnji sa SVS i Republički geodetskim zavodom (RGZ), UNDP pruža tehničku podršku ovoj nadogradnji Registra, kroz koordinaciju aktivnosti na proceni potreba, obezbeđivanju angažovanja relevantnih aktera i međuinstitucionalne saradnje, nadogradnji softverskih performansi i dodavanju dodatnih funkcionalnost i pod-komponenti, servisa za razmenu podataka, poboljšanje dizajna prilagođenog korisniku, naprednu obradu i analitiku rizika po javno zdravlje, kao i jasnu i preciznu prezentaciju informacija i izveštavanje. Dodatno, UNDP koordinira i pruža podršku procesu prikupljanja podataka i osposobljavanja menadžera platforme, vlasnika podataka i krajnjih korisnika da pripreme, unesu, integrišu, objave i podele podatke, kao i da koriste informacije iz Registra i njegove digitalne analitičke alate kako u svakodnevnom planiranju i sprovođenju preventivnih mera, tako i u reagovanju u vanrednim situacijama koje predstavljaju pretnje po javno zdravlje.

UNDP je u saradnji sa SVS, RGZ i MZ 5. i 6. juna 2023. organizovao dvodnevnu radionicuu Aranđelovcu kako bi se uspostavile podgrupe predstavnika nacionalnih institucija prema specifičnoj opasnosti, revidirali svi dostupni setovi podataka, njihov tip, format i učestalost ažuriranja. Na radionici su identifikovani i detaljno razloženi zadaci pojedinačnih institucija prema njihovom mandatu, dogovoreni način korišćenja, pribavljanja i razmene podataka i informacija, i definisani plan i rokovi za završetak ovih zadataka. Pored toga, ovo je bila prilika za podršku MZ u proceni njihovih potreba za georeferenciranom analitikom u praćenju rizika po javno zdravlje, kao i za identifikaciju potreba i mogućnosti za kreiranje zatvorenog podsistema Registra rizika namenjenog isključivo institucijama zdravstvenog sistema. UNDP i RGZ nastavljaju da pružaju podršku nacionalnim institucijama u pojašnjenju tehničkih zahteva Registra, analiziranju postojećih servisa, identifikaciji potencijalnih informatičkih problema i predlaganju rešenja i preporuka za aktivnosti koje bi omogućile odgovarajuću razmenu podataka.


Nadograđeni Registar će pospešiti informisano donošenje odluka u slučajevima pandemija i epidemija, kao i eliminisanje ili smanjenje rizika po javno zdravlje u slučajevima elementarnih i drugih nepogoda sa znatnim zdravstvenim implikacijama, koje se tiču bujičnih poplava, kvaliteta vazduha i vode, tretiranja otpadnih voda, regionalnih, nehigijenskih i deponija rudarskog otpada i jalovišta, uvoza, skladištenja i prevoza opasnih hemikalija, tehnoloških akcidenata, opasnosti po energetska postrojenja i veće havarije, radijacije, zaštićenih područja prirode, bezbednosti hrane, bolesti životinja i biljaka, kao i štetnih patogena biljaka.


Kada bude završena nadogradnja, Registar će sadržati informacije i pouzdanu analitiku o izloženosti i podložnosti rizicima za efektivno i efikasno praćenje situacija sa implikacijama po javno zdravlje koje se mogu desiti na bilo kom delu teritorije Srbije, sa preciznim lokacijama postojeće infrastrukture, opreme i ljudskih kapaciteta za reagovanje, kao i za osmišljavanje, planiranje i sprovođenje mere smanjenja zdravstvenih rizika. Metodologija Svetske zdravstvene organizacije (SZO) koja podrazumeva softverski Strateški alat za analizu rizika (STAR) će takođe biti ugrađena u Registar čime će biti omogućena pouzdana procena rizika po javno zdravlje na osnovu podataka nacionalnih institucija.

Zdravstvena nadogradnja Registra rizika od katastrofa se razvija u okviru inicijative „EU za responzivniji zdravstveni sistem“ u Republici Srbiji, koju zajednički sprovode UNDP i SZO, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Registar rizika od katastrofa je prvobitno razvijen i uspostavljen 2022. godine u okviru inicijative „EU za Srbiju otpornu na katastrofe“ i funkcioniše kao podsistem nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka, predstavljajući inovativni alat za upravljanje rizicima, reagovanje i planiranje investicija, bezbednosti i održivog razvoja zasnovanog na informacijama o rizicima. Koriste ga svi organi javne uprave koji su uključeni u Nacionalni sistem smanjenja rizika od katastrofa, a dostupan je i široj javnosti. Više o Registru rizika od katastrofa možete naći na sledećim linkovima:

Međunarodna konferencija o smanjenju rizika od katastrofa, oktobar 2022
Srbija dobila Registar rizika od katastrofa, oktobar 2022
Registar rizika na svetskoj izložbi Dubai 2021Last updated: 18. Jul 2024. 11:52