Jačanje zdravstvenog sistema Srbije unapređenjem laboratorijskih kapaciteta


U saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) i Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Evropska unija (EU) radi na unapređenju laboratorijskih usluga u Srbiji. Jačanje laboratorijskih usluga je ključno, kao što su pokazala i iskustva tokom pandemije COVID-19.

Preduzete inicijative, poput trodnevne obuke u Nišu o laboratorijskoj biološkoj bezbednosti, biološkoj sigurnosti i proceni rizika, kao i dvodnevne obuke o upravljanju otpadom, predstavljaju suštinski korak ka obezbeđivanju bezbednijeg i efikasnijeg radnog okruženja za laboratorijske stručnjake. Ove inicijative su dokaz posvećenosti rešavanju prepoznatih nedostataka u nacionalnom sistemu laboratorija. Usredsređenost na izgradnju kapaciteta, kao i program mentorstva za sistem upravljanja kvalitetom u laboratorijama (LQMS – Laboratory Quality Management System), predstavlja značajan korak ka usklađivanju laboratorijskih standarda u Srbiji sa međunarodnim normama kvaliteta. Obuka domaćih laboratorijskih stručnjaka i njihova dalja podrška laboratorijama instituta i zavoda za javno zdravlje, predstavlja pozitivnu strategiju kad je reč o postizanju ovog cilja.


Program mentorstva, započet novembra i decembra 2023. godine, i uspostavljena stalna podrška tokom 2024. godine, pokazuju trajnu posvećenost kontinuiranom poboljšanju laboratorijskih usluga. Izrada akcionih planova sa konkretnim koracima predstavlja praktičan pristup obezbeđivanju merljivog napretka.

Ukupan uticaj pomenutih inicijativa ogleda se u jačanju kapaciteta 162 laboratorijska radnika, što doprinosi pružanju kvalitetnih laboratorijskih dijagnostičkih usluga za građane Srbije. Ovo ne samo da je u skladu sa ciljevima inicijative EU, već i promoviše univerzalnu zdravstvenu zaštitu i sveobuhvatni princip ‘zdravlja za sve’.

Tekuća saradnja i podrška koju pružaju mentori SZO-a, uključujući redovne savete, konsultacije i praćenje napretka, suštinske su komponente koje doprinose održivom i efikasnom poboljšanju sistema upravljanja kvalitetom laboratorije.

Ukratko, navedene aktivnosti i dostignuća pokazuju holistički pristup unapređenju laboratorijskih usluga u Srbiji, obezbeđujući bolju pripremljenost države da se nosi sa različitim zdravstvenim izazovima, istovremeno promovišući univerzalni pristup visokokvalitetnim dijagnostičkim uslugama.
Last updated: 13. Jun 2024. 11:41