Stvaranje uslova za socijalno ugrožene grupe stanovnika Kikinde

Na sednici Planske komisije Grada Kikinda razmatran je prednacrt Izmena i dopuna Plana generalne regulacije jugoistočnog dela naselja Kikinda za blok 59/1, u čijoj je pripremi u prethodnom periodu učestvovao tim eksperata projekta. Izrada plana otpočela je nakon utvrđene potrebe grada za obezbeđenjem uslova i izgradnju oko 120 stambenih jedinica u objektima porodičnog i višeporodičnog stanovanja, kao i jedne ili dve zgrade za jednočlane porodice i staračka domaćinstva. Na sednici komisije razmatrane su planirane namene, način sprovođenja kao i obuhvat plana kako bi se u narednom periodu, pripremio konačan nacrt plana koji će, nakon stručne kontrole, biti upućen na javni uvid.

Prema poslednjem popisu stanovništva, Romkinje i Romi čine 3,34% od ukupnog broja stanovnika, uglavnom je reč o starosedelačkom stanovništvu, a najveći broj romske populacije živi u samom gradu i u naseljenim mestima Bašaid, Mokrin i Rusko Selo.

Sa namerom da pronađe adekvatan prostor za socijalno ugrožene grupe stanovnika, grad je ustanovio da je neophodno pripremiti izmene i dopune Plana generalne regulacije jednog dela svoje teritorije. Na prostor koji je obuhvaćen Izmenama i dopunama plana, predviđeno je preseljenje i zbrinjavanje porodica koje danas žive u neuslovnom smeštaju u podstandardnim romskim naseljima Mali Bedem i naselja u Bašaidu, porodica iz postojećih gradskih socijalnih stanova i drugih ranjivih kategorija stanovništva sa teritorije grada Kikinda. Na lokaciji koja je obuhvaćena Planom, predviđena je izgradnja i objekta sa zdravstvenom stanicom, ekspoziturom centra za socijalnu zaštitu i prostorijama za društveni /kulturni centar.

Cilj donošenja Izmena i dopuna Plana je stvaranje planskog osnova za promenu namene radne zone u zonu socijalnog stanovanja i nove stambene komplekse kao i definisanje pravila za uređenje, infrastrukturno opremanje, izgradnju i korišćenje prostora. Na ovaj način se stvara planski osnov za projektovanje i izgradnju objekata za preseljenje i zbrinjavanje romskih porodica i drugih ranjivih grupa koji trenutno žive u neuslovnom smeštaju na teritoriji grada Kikinda.

U pripremi plana projektni tim je izradio koncept uređenja bloka za objekte socijalnog stanovanja za oko 100 stambenih jedinica u objektima porodičnog i višeporodičnog stanovanja kao i lokacija za društveni centar.

Last updated: 26. Oktobar 2021. 16:34