Produžena dva najveća projekta podrške reformi javne uprave u Srbiji

Dva projekta podrške reformi javne uprave u Srbiji finansirana sredstvima EU, EU4PAR i Projekat Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave, koji su započeli 2018. godine, produženi su za još 36, odnosno 24 meseca.

Produžetak ovih projekata daje priliku za pružanje dalje podrške aktivnostima koje doprinose glavnom cilju projekata - naime, primeni i daljoj razradi novog strateškog okvira za reformu javne uprave (RJU), kao i pružanju sveobuhvatne pomoći Vladi Srbije u ostvarivanju vidljivosti i komunikacije u vezi sa RJU i upravljanjem javnim finansijama.

EU4PAR i Vidljivost i komuniciranje RJU spadaju u najveće projekte podrške reformi javne uprave koje finansira Evropska unija na zapadnom Balkanu.


Projekat EU4PAR započeo je u martu 2018. godine sa originalnim vremenskim okvirom od 30 meseci, koji je zatim produžen sa septembra 2020. na januar 2021, pre produžetka sa novim budžetom. Prvobitni budžet iznosio je 2.884.750 EUR. Sa produžetkom projekta, ukupni budžet je povećan na 6.484.750 EUR.

U okviru produženja projekta do kraja 2023. godine, fokus će biti stavljen na sledeće aktivnosti:

• kontinuirana podrška primeni Zakona o planskom sistemu Republike Srbije pomoću alata, priručnika i obrazaca prilagođenim korisnicima, uključujući i online format
• dalja podrška uvođenju institucionalnog srednjoročnog planiranja
• jačanje kapaciteta državnih službenika za upravljanje javnim politikama i kreiranje politika zasnovanih na činjenicama, kao i za upravljanje promenama u javnoj upravi
• jačanje svesti i uvođenje Zajedničkog okvira procene (Common Assessment Framework - CAF) u odabranim javnim institucijama kao alata za upravljanje promenama i kvalitetne javne usluge
• dalja podrška izveštavanju i ocenjivanju različitih dokumenata javne politike u okviru strateškog okvira za reformu javne uprave
• analitička i podrška probnoj realizaciji povećane upravljačke odgovornosti u javnoj upravi, uključujući širenje kulture upravljanja učinkom
• dalja podrška upravljanju i koordinaciji RJU, uključujući podršku u razradi novog potencijalnog modaliteta sektorske podrške EU za RJU i koordinaciji donatora u oblasti RJU.

Tokom prve faze projekta, pre produžetka, uz podršku projekta ostvareni su sledeći rezultati:

1) Primena Zakona o planskom sistemu je znatno unapređena kreiranjem priručnika i uputstava za analizu efekata, konsultacije, utvrđivanje troškova i srednjoročno planiranje.
2) Započeto je uvođenje srednjoročnog planiranja u prvih sedam institucija
3) Kreiranje okvira, a zatim i početak izgradnje kapaciteta državnih službenika na sveobuhvatan način, otpočeo je interaktivnim i međusobno povezanim materijalima za obuku o upravljanju javnim politikama i upravljanju promenama
4) Izrađen je novi program razvoja eUprave
5) Sprovedena je prva eksterna evaluacija sveobuhvatne strategije RJU i kreirana je nova Strategija RJU
6) Upravljanje Sektorskim reformskim ugovorom za sektor RJU podržano je kroz pomoć u godišnjem izveštavanju o napretku i izgradnji upravljačkih kapaciteta
7) pušten je u rad online alat za praćenje RJU, koji pruža vizuelno atraktivne informacije u realnom vremenu o primeni Akcionog plana za reformu javne uprave
8) uvođenje Zajedničkog okvira procene (CAF) kao alata za upravljanje promenama i pružanje kvalitetnih usluga pilotirano je u saradnji sa MDULS.

Projekat Vidljivost i komuniciranje RJU počeo je u avgustu 2018. godine sa originalnim vremenskim okvirom od 30 meseci. Projekat je produžen do februara 2023. godine, sa ciljem da nastavi da doprinosi poboljšanju komuniciranja i vidljivosti ciljeva, procesa i ostvarenih rezultata reforme javne uprave.

Glavni akcenat projekta biće na sledećim aktivnostima:

• podrška institucijama javne uprave u sprovođenju Komunikacionog plana nove Strategije RJU za period 2021-2030
• pružanje dalje podrške u koordinaciji planiranja, sprovođenja i praćenja komuniciranja RJU
• pomoć u proizvodnji i distribuciji komunikacionih i medijskih proizvoda
• dalja podrška u praćenju trendova u pogledu informisanosti građana u vezi sa reformom javne uprave
• doprinos identifikovanju i popularizaciji primera slučajeva dobre prakse u reformi javne uprave
• doprinos jačanju komunikacionih kapaciteta osoblja u institucijama javne uprave
• jačanje svesti o podršci EU reformi javne uprave u okviru celokupnog procesa integracije u EU.

Prvobitni budžet iznosio je 2.189.710 EUR. Budžet za fazu produženja iznosi 1,6 miliona evra.

U originalnom vremenskom okviru projekta, pre produžetka, uz podršku projekta ostvareni su sledeći rezultati:

1) Kreiran je i primenjen sveobuhvatni okvir za komuniciranje i jačanje svesti o RJU za period 2019-2020. kako bi se osiguralo da rezultati i unapređenja proistekla iz RJU budu delotvorno saopšteni građanima Srbije.
2) Organizovan je veliki broj radionica za medije kako bi se osiguralo da predstavnici medija detaljno saznaju šta je RJU, te kako bi ih upoznali sa najkvalitetnijim, pouzdanim izvorima informacija o reformi javne uprave za prenošenje široj javnosti.
3) Napravljen je poseban odeljak na internet stranici MDULS posvećen reformi javne uprave, koji služi kao čvorište i izvor informacija o temama iz oblasti RJU.
4) Značajan broj komunikacionih i medijskih proizvoda (TV spotovi, članci, video snimci i drugi komunikacioni materijali) proizveden je i objavljen/emitovan u cilju informisanja građana o rezultatima RJU i koristima koje ona donosi za građane.
5) Razumevanje, vidljivost i svest o podršci EU reformi javne uprave povećani su u kontekstu celokupnog procesa integracije u EU.
6) Poboljšani su komunikacioni kapaciteti 400 zaposlenih zaduženih za unutrašnju i spoljnu komunikaciju u institucijama javne uprave i jedinicama lokalne samouprave, kako bi se unapredila komunikacija sa javnošću u vezi sa promenama u javnoj upravi.Last updated: 24. Jun 2022. 14:37