Biznis inkubatori osposobljeni da pružaju usluge visoke vrednosti za MSP

Ukratko

Mala i srednja preduzeća (MSP) u Srbiji biće podržana kroz postojeće i novoosnovane biznis inkubatore (BI) koji će pružati usluge MSP putem unapređenja kvaliteta potražnje i pružanja novih usluga sa dodatom vrednošću.

BI će biti usmereni na inovativne, visokotehnološke start-up firme, sa visokim potencijalom rasta i smanjenje nezaposlenosti mladih, žena i drugih ugroženih grupa.

Aktivnosti na projektu biće sprovedene u Univerzitetskim centrima Srbije (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Subotica) kako bi se ojačali njihovi kapaciteti u pružanju usluga sa visokom dodatnom vrednošću za start-up firme sa visokim potencijalom rasta. Takođe, postojeći inkubatori izvan Univerzitetskih centara će dobiti podršku kako bi mogli da pružaju usluge opšteg tipa za start-up firme.

MSP će dobiti podršku za stvaranje proizvoda i usluga visoke vrednosti kako bi se unapredila njihova konkurentnost na globalnom tržištu i njihov izvozni potencijal. Ove usluge bi trebalo da obuhvate i savetovanje o upravljanju inovacijama, usluge razvoja proizvoda, umrežavanje sa potencijalnim klijentima i/ili investitorima, zaštitu i razvoj prava intelektualne svojine (IP), savetovanje u vezi sa replikacijom tržišta/ulazom na tržište, internacionalizacijom, itd.

Detaljne informacije

Last updated: 24. Jun 2022. 14:37