Elektrooprema za reagovanje u vanrednim situacijama

Ukratko

Kada su Srbiju pogodile poplave tokom maja a kasnije i u septembru 2014. godine, restrikcije u snabdevanju električnom energijom bile su realan scenario za skoro 900.000 ljudi. Najviše pogođen sektor kome su bili neophodni obnavljanje i finansiranje za rekonstrukciju bio je energija, gde je šteta na postrojenjima za napajanje i distribuciju energijom bila procenjena na 181.6 miliona Eura. Preko 90% štete naneto je sektorima uglja i proizvodnje energije, distribuciji i prenosu električne energije, prirodnom gasu i daljinskom grejanju.

Poplave su znatno uticale na proizvodne kapacitete EPS-a, drastično smanjivši proizvodnju uglja i ugrozile sigurnost snabdevanja električnom energijom. Kako bi se obezbedila sigurnost snabdevanja i smanjio rizik od nestabilnosti, neophodno je obezbediti mobilnu elektroopremu i odgovarajuće sisteme za automatizaciju distribucije srednjeg napona. U slučaju vanredne situacije, mobilne trafostanice se mogu priključiti na električnu mrežu u roku od 3 sata, tako da se održavanje i rekonstrukcija mogu izvoditi na podstanicama od 110 kV i 35 kV ili na nižim naponima, bez pribegavanja isključivanju potrošača.

Navedena oprema strateški je smeštena u najugroženijoj regiji Centralne i Zapadne Srbije, gde se i nalaze najviše pogođene opcštine. Sedište je u Kraljevu, a aktivnosti se obavljaju preko 10 regionalnih ogranaka. Predložena područja su uglavnom seoska. Za vreme zimskih meseci radnici komunalnih službi koji rade na održavanju u planinama često moraju da pronađu uzrok i lokaciju kvara jer se svi radovi na mreži obavljaju ručno na terenu. Mnoge lokacije nisu dostupne tokom prirodnih katastrofa.

Na osnovu iskustava razvijenih evropskih komunalnih preduzeća, ovaj projekat značajno unapređuje mrežu i obezbeđuje potrošačima kvalitetnije napajanje energijom. Radio sistemi sa digitalnim paketima podataka u frekvencijskim opsezima omogućavaju brzu i pouzdanu telekomunikacijsku infrastrukturu koja doprinosi distribucijskoj mreži srednjeg napona. Što se tiče mobilnih trafostanica, one će se držati na određenim lokacijama sa ciljem da na najefikasniji način dospeju do bilo koje lokacije širom Srbije.


Detaljne informacije


Last updated: 6. Maj 2021. 16:32