EU ZA ŽIVOTNU SREDINU- Promocija odvajanja otpada u 4 regiona

Srbija je 2020. godine proizvela 2,95 miliona tona komunalnog otpada. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, 79,45% komunalnog otpada odloženo je na deponije. Nema sistematskog tretmana otpada pre odlaganja Prosečna pokrivenost sakupljanjem komunalnog otpada je 86,4%.

 • U Srbiji je stopa reciklaže 15,45% (nova metodologija SEPA), odnosno 455.457 tona recikliranog komunalnog otpada u 2020.
 • Manje od 2% kućnog otpada se reciklira.
 • U EU je 48% komunalnog otpada reciklirano (recikliranje materijala i kompostiranje) 2020.

Politika EU o otpadu ima za cilj da doprinese kružnoj ekonomiji izvlačenjem visokokvalitetnih resursa iz otpada što je više moguće. Evropska zelena agenda za zapadni Balkan ima za cilj promovisanje rasta prelaskom na modernu, resursno efikasnu i konkurentnu kružnu ekonomiju.
U skladu sa politikama EU, a u okviru pristupanja EU, Srbija je usvojila Program upravljanja otpadom za period 2022-2031, objavljen u Službenom glasniku 12/2022, 1. februara 2022.

Program upravljanja otpadom u Srbiji 2022-2031. ima za cilj unapređenje sistema upravljanja komunalnim otpadom kroz (1) povećanu stopu reciklaže (2) smanjeno odlaganje biorazgradivog otpada na deponijama i (3) smanjeno odlaganje otpada na nehigijenskim deponijama. Ciljevi su:

 • Povećanje stope reciklaže komunalnog otpada na ukupno 25% po težini do 2025. i 35% do 2030. godine;
 • Povećanje stope pripreme za ponovnu upotrebu i reciklažu komunalnog otpada na minimum 55% po težini do kraja 2025. i na minimum 60% po težini do kraja 2030.
 • Smanjenje odlaganja biorazgradivog otpada na deponijama do 2028. godine, na 75% ukupne količine biorazgradivog otpada nastalog u 2008.
 • Uspostavljanje skupljanja papira, metala, plastike, stakla i tekstila do kraja 2029.
 • Povećanje stope reciklaže biološkog otpada na 20% do 2025. i 40% do 2029. godine;
 • Povećanje stope reciklaže papira i kartona na 25% do 2025. i 35% do 2029. godine;
 • Smanjenje odlaganja otpada na nesanitarnim deponijama na 0% do 2034. godine.

Da bi podržale Srbiju u sprovođenju strategije upravljanja otpadom za dobrobit građana širom zemlje, EU i Švedska pomažu Ministarstvu zaštite životne sredine u masovnoj akciji poboljšanja odvajanja reciklabilnih materijala u čvrsti komunalni otpad u 4 regiona: Duboko, Pirot, Srem-Mačva i Pančevo.

 • U ova 4 regiona godišnje se prikupi 215.000 tona otpada.
 • 70.000 tona bi se moglo reciklirati i preusmeriti sa deponije.

Ova 4 pilot regiona indikativno obuhvataju sledećih 17 opština: Pančevo, Sremska Mitrovica, Šabac, Šid, Bogatić, Užice, Čačak, Ivanjica, Čajetina, Požega, Lučani, Bajina Bašta, Kosjerić, Pirot, Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad. Projekat odvajanja kućnog otpada u 4 regiona obezbediće stručnost i ulaganje u opremu za lokalne vlasti za projektovanje i unapređenje sistema za odvajanje otpada na mestu nastanka.

Investicija EU od 6 miliona evra obezbeđuje:

 • 26 vozila za prikupljanje otpada,
 • više od 90.000 kontejnera i kanti,
 • kampanju informisanja javnosti, na osnovu studija i istraživanja javnog mnjenja

Nacionalne institucije Republike Srbije i lokalne samouprave takođe sufinansiraju Projekat sa 1.8 miliona evra. Svi oni, zajedno sa sugrađanima kao vlasnici procesa nastaviće ubuduće da upravljaju ovim sistemom. Švedska je obezbedila tehničku pomoć centralnim i lokalnim vlastima kako bi se omogućilo uspešnu pripremu uvođenje i funkcionisanje usluga odvajanja kućnog otpada. Postoji posebna komunikaciona ekspertiza za podizanje svesti i informisanje građana u 17 gradova i opština o tome kako će funkcionisati nove usluge reciklaže i šta se očekuje od građana.

Aktivnosti će početi početkom 2022. godine sukcesivno po opštinama i regionima.  
 

     


Last updated: 13. Jun 2024. 11:41