EU za kulturno nasleđe i turizam

Cilj projekta

Cilj ovog dela projekta je da se putem konzervatorskih i građevinskih radova poboljšaju i predstave lokaliteti kulturnog nasleđa kao jedan od faktora unapređenja turističke atraktivnosti ovog regiona.

 1. Felix Romuliana – Gamzigrad u blizini Zaječara (ostaci rimske carske palate pod zaštitom UNESCO-a. Na ovom arheološkom lokalitetu biće izgrađen centar za posetioce.
 2. Fetislam tvrđava – Kladovo. U okviru konzervatorskih radova biće obnovljena Varoš kapija i pripadajući deo bedema tvrđave, kao i lagumi u samom bedemu. Značajan deo radova odnosiće se i na konzervaciju ulazne kapije u tzv. Mali grad, kao i letnje pozornice i dveju kružnih kula u delu zida – utvrđenja prema Dunavu.
 3. Rajačke pimnice – Negotin. Komunalna infrastruktura biće u fokusu radova na ovom lokalitetu koji je predložen za upis na UNESCO Listu svetske kulturne baštine – izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, postavljanje nove trafostanice, elektromreže i javnog osvetljenja, kao i popločavanje pešačkih staza u kompleksu.
 4. Narodno pozorište – Beograd. Uvođenje modernog i ekološki efikasnog sistema za klimatizaciju i ventilaciju doprineće ispunjavanju najviših standarda u zaštiti životne sredine i energetske efikasnosti.

Druga komponenta ima za cilj da posredstvom radionica, seminara, konferencija, studijskih putovanja, mentorstva i sl. prenese znanja o uspešnim modelima održivog razvoja turizma bez negativnih socijalnih uticaja, stavljajući akcenat na očuvanje životne sredine i kulturnog nasleđa. Glavni korisnici i partneri projekta su Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Turistička organizacija Srbije (TOS), ali će posebna pažnja biti posvećena radu sa organizacijama iz istočne Srbije i Donjeg Podunavlja. Program će uključiti i predstavnike lokalnih samouprava, lokalnih turističkih organizacija, organizacija koje upravljaju lokalitetima, kao i predstavnike privatnih kompanija koje pružaju turističke usluge sa teritorija gradova i opština obuhvaćenih projektom.

Tokom tri godine program stručne podrške i jačanja kapaciteta baviće se sledećim temama:

 • razvojem turističkih proizvoda i usluga; 
 • predstavljanjem i interpretacijom kulturnog nasleđa;
 • zajedničkom promocijom istočne Srbije i Donjeg Podunavlja, kao domaće, regionalne i evropske turističke destinacije;
 • upravljanjem destinacijom i saradnjom među turističkim akterima;
 • upravljanjem i samoodrživošću kulturnog nasleđa, kao i podizanjem njegove atraktivnosti kao turističke destinacije. 


Treća komponenta ovog projekta su grantovi, odnosno bespovratna sredstva dodeljena lokalnim samoupravama, udruženjima građana, malim i srednjim preduzetnicima kako bi podigli svoje privredne i turističke kapacitete. Osnovni cilj koji se želi postići plasiranjem bespovratnih sredstava jeste podizanje kvaliteta turističke ponude Donjeg Podunavlja. Ova sredstva će se plasirati kroz četiri odvojena programa, koji se međusobno razlikuju po vrsti aktivnosti koje će se njima finansirati, kao i po tipu korisnika kojima su namenjeni.

 1. Grantovi namenjeni opštinama i javnim institucijama obuhvatiće aktivnosti poput manjih infrastrukturnih radova koji direktno utiču na turističku atraktivnost regiona, poboljšanje turističke ponude i kvaliteta usluga, na promociju istočne Srbije i Donjeg Podunavlja kao turističke destinacije i sl. Cilj granta je i da se poboljša saradnja lokalnih turističkih organizacija i ostalih turističkih aktera kako bi Donje Podunavlje postalo prepoznatljiva turistička destinacija.
 2. Asocijacije i udruženja koji direktno sarađuju, odnosno imaju članice čija je ponuda deo turističke ponude regiona moći će da apliciraju za drugu grupu grantova čiji je cilj jačanje kapaciteta subjekata koji rade u turizmu kako bi se time poboljšala turistička ponuda regiona.
 3. Treći poziv je namenjen kreativnoj industriji i ustanovama kulture. Cilj je da se uvedu nove, inovativne turističke inicijative, poveća vidljivost regiona kao turističke destinacije i poboljša turistička ponuda.
 4. Poslednja grupa grantova namenjena je privatnom sektoru, odnosno privrednim subjektima koji su direktno uključeni u pružanje turističkih usluga. Svrha je poboljšanje kvaliteta turističke ponude i uključivanje sve većeg broja preduzetnika  u turističku privredu.
Cilj četvrte  komponente  projekta jeste  podizanje prepoznatljivosti i atraktivnosti istočne Srbije i Donjeg Podunavlja kao turističkih destinacija za potencijalne posetioce iz Srbije, regiona i Evrope, i to putem marketinških kampanja u zemlji i inostranstvu, učešćem na domaćim i inostranim sajmovima, plasiranjem promotivnih sadržaja u domaćim i inostranim medijima i slično.
Last updated: 18. Jul 2024. 11:52