EU za podršku reformi javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora

Ciljevi

Reforma javne uprave u Srbiji ima za cilj stvaranje javne uprave zasnovane na principima evropskog upravnog prostora, odnosno uprave koja pruža visok kvalitet usluga građanima i privredi i pozitivno utiče na životni standard građana. Reforma se oslanja na principe decentralizacije, profesionalizacije, racionalizacije i modernizacije.  

Projekat EU za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora obezbeđuje podršku za sprovođenje novog zakonskog okvira za donošenje politika i strateško planiranje zasnovano na dokazima kroz: 

davanje preporuka u procesu razvoja i usvajanja politika, 

podršku za reviziju ili razvoj novih dokumenata javnih politika koje se odnose na reformu javne uprave i 

unapređivanje institucionalnih i kadrovskih kapaciteta za sprovođenje reforme u oblasti razvoja javnih politika i reforme javne uprave uopšte. 

Cilj projekta je da, kroz sprovođenje ovih  aktivnosti, osnaži funkcionisanje javne uprave i unapredi efikasnost, pouzdanost i transparentnost njenog rada. Na taj način javna uprava ponudiće kvalitetnije usluge građanima i privredi Republike Srbije.  


Last updated: 29. Septembar 2022. 01:26