EU za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Kraljevu

Osnovne informacije:

Grad Kraljevo se nalazi u centralnom delu Republike Srbije, u Raškom okrugu, na ušću reke Ibar u Moravu. Kanalizacioni sistem grada Kraljeva obuhvata Kraljevo sa šest naseljenih mesta (Ribnica, Grdica, Čibukovac, Jarčujak, Kovanluk, Kovači) i devet okolnih sela (Mataruška Banja, Žiča, Ratina, Konarevo, Adrani, Dragošinjci, Metikoši, Mataruge i Progorelica), čineći šire gradsko područje Kraljeva sa oko 90,000 stanovnika.

Kanalizaciona mreža postoji u svim naseljenim mestima koji pripadaju širem gradskom području, a otpadne vode otiču u Zapadnu Moravu i Ibar bez odgovarajućeg prečišćavanja. Neka naselja još uvek nisu priključena na kanalizacionu mrežu. Većina postojećeg kanalizacionog sistema je u lošem stanju, sa visokim stepenom infiltracije, lokalno sa cevima sa kontra padom, nije priključen na glavne gradske kanalizacione kolektore i drugim nefunkcionalnostima.

Cilj:

Dalji razvoj infrastrukture za otpadne vode u gradu Kraljevu, kroz pomoć, ekspertizu i savetovanje u vezi sa optimalnom koordinacijom, efektivnim nadzorom i upravljanjem projektom i gradilištem.

Deonice projekta:

• Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Kraljeva (LOT1)

• Izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora i sanacija, rekonstrukcija i proširenje kanalizacione mreže uključujući izgradnju kanalizacionih crpnih stanica grada Kraljeva (LOT2) *Tender za ugovor o radovima za LOT 2 je trenutno otkazan i čeka se ponovno pokretanje.

Korisnik:

Krajnji korisnik je ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine – Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije. Naručilac je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Glavna ciljna grupa su građani Kraljeva.

Finansijski pregled:

Doprinos EU: 11,900,000 EUR
(Radovi LOT1: 10,947,978.33; Nadzor: 952,021.67)

Nacionalni doprinos: 7,247,877 EUR
(Radovi LOT1: 6,668,033.27; Nadzor: 579,843.33)

Ukupno: 19,147,877 EUR

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41