EU za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Nišu

Izgradnja komunalnog sistema za prečišćavanje i sakupljanje otpadnih voda u Nišu za partiju broj 1 i – Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Ciganski Ključ i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u fabrici vode za piće Mediana

Opšti cilj ovog projekta je zaštita životne sredine od komunalnih otpadnih voda i otpadnih voda iz postrojenja za prečišćavanje voda Mediana, izgradnjom glavnih kolektora i tretmanom otpadnih voda.

 Radovi obuhvaćeni ovim projektom obuhvataju dva dela:

 Komponenta 1: Izgradnja PPOV Ciganski Ključ (uključujući pristupni put za PPOV Ciganski Ključ)

 Konkretan cilj ovog dela je uspostavljanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koje se prikupljaju putem  javnog sistema  kanalizacije, kapaciteta 286.000 ES. Proces će uključivati primarni i sekundarni tretman sa tercijarnim tretmanom u fazi II, konvencionalni tretman aktivnog mulja, anaerobnu digestiju mulja, solarno sušenje digestiranog mulja pre odlaganja na deponiji.

 Radovi će obuhvatiti sledeće procesne linije:

 Linija za tretman otpadnih voda:

• Preliminarni tretman

• Primarni tretman

• Sekundarni/biološki tretman sa uklanjanjem nutrijenata u fazi II

• UV dezinfekcija dela tretiranih otpadnih voda  i ponovno korišćenje u svrhu tehničke i protivpožarne upotrebe

 Linija mulja:

• Ugušćivanje mulja

• Anaerobna digestija

• Obezvodnjavanje stabilizovanog mulja

• Solarno sušenje obezvodnjenog mulja do 50% sadržaja suve materije.

 Izgradnja u okviru ovog dela će se odvijati u dve faze, dok ovaj ugovor obuhvata projektovanje obe faze ali izgradnju samo prve faze:

 Faza I – Bio-aeracija obuhvata organsku redukciju.

Faza II – Linija za tretman nadograđena na tercijarni tretman, koji se sastoji od procesnih jedinica za biološko uklanjanje nutrijenata (N i P).

 Komponenta 2: Prečišćavanje otpadnih voda na PPV Mediana:

Konkretan cilj ovog dela je obezbeđivanje tretmana vode sa ispiranja filtera i mulja iz cevastih taložnika na PPV Mediana i izgradnja procesne linije za prečišćavanje otpadnih voda na lokaciji PPV Mediana, na levoj obali reke Nišave.

 Sedam kaptiranih kraških izvora obezbeđuju dovoljnu količinu vode za Niš tokom većeg dela godine. U slučaju povećanih potreba za vodom za piće, ona se zamenjuje površinskom vodom iz reke Nišave koja se prečišćava na PPV Mediana. Vodeni tokovi nastali tokom procesa pripreme vode za piće na PPV Mediana, mulj iz cevastih taložnika i filtrirana voda za ispiranje, kombinuju se i trenutno se ispuštaju u reku Nišavu bez prethodnog tretmana.

Radovi će uključivati sledeće:

 • Projektovani protok sirove vode – 600 l/s

• Tretman istaloženog mulja i vode za ispiranje

• Projektovani protok mulja – 10 m3/d po taložnici

• Projektovani protok mulja – 177 m3/d po filteru

• Proces uključuje doziranje hemikalija, taloženje, ugušćivanje mulja i obezvodnjavanje.

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41