EU za zaštitu i sprovođenje prava intelektualne svojine u Srbiji

O čemu se radi?

Tvining predstavlja blisko partnerstvo između administracije zemalja kandidata za pristupanje Evropskoj uniji i administracije jedne ili više članica Evropske unije. Svrha tvining projekata je da se zemljama kandidatima pomogne da usklade svoje procedure sa standardima u Evropskoj uniji.

Projekat će biti usredsređen na:

  • jačanju institucija,
  • usklađivanju zakona,
  • jačanje kapaciteta,
  • podizanju nivoa svesti.
Za borbu protiv piraterije i povrede prava intelektualne svojine od nesumnjivog je značaja postojanja funkcionalne infrastukture.

Da bi Srbija postala članica Evropske unije, potrebno je da njeno zakonodavstvo bude usklađeno sa važećim propisima Evropske unije.

U budućnosti...

Projekat će uvesti mere u cilju unapređenja i podržati efikasnu saradnju između aktivnih institucija u zaštiti i sprovođenju prava inetelektualne svojine u Republici Srbiji. Radiće se na jačanju pravnog okvira koji daje osnov za sprovođenje internet istraga i efikasniju borbu protiv novih izazova u vezi sa povredom prava intelektualne svojine.

Biće organizovan niz seminara namenjenih službenicima iz nadležnih institucija Republike Srbije. Imaće priliku da se upoznaju sa najboljom praksom prihvaćenom u zemljama članicama EU.

Podizanje nivoa svesti u javnosti o rizicima i opasnostima od kupovine krivotvorenih proizvoda je od suštinskog značaja.

U okviru projekta biće organizovane i sprovedene aktivnosti koje imaju za cilj intenzivno informisanje javnosti o značaju zaštite prava intelektualne svojine i štetnim posledicama krivotvorenja i piraterije.

Last updated: 22. Septembar 2023. 14:49