Trajanje: Ukupno trajanje projekta jeste 24 meseca, datum početka: 12. jul 2021. godine, okvirni datum završetka 11. jul 2023. godine.

Sektor: Zdravlje / EU zajednički projekat koji finansira EU, predstavljen od strane Nacionalnog centra za krv Litvanije (NBC), Nacionalnog biroa za transplantaciju pri Ministarstvu zdravlja (NTB) zajedno sa Centralnom agencijom za upravljanje projektima (CPMA), koju zastupa Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

Donacija EU: 1.500.000EUR

Opis: Svrha ovog dvogodišnjeg tvining projekta koji finansira EU jeste jačanje kapaciteta i kompetencija, kao i poboljšanje funkcionisanja relevantnih institucija u sistemu SoHO, sa posebnim naglaskom na sistem nadzora i inspekcije. Izgradnja menadžerskih, institucionalnih, administrativnih i tehničkih kapaciteta Ministarstva nadležnog za zdravstvo/Uprava za biomedicinu, trebalo bi da osposobi Srbiju za primenu direktiva EK koje postavljaju standarde za osiguranje kvaliteta i testiranje bezbednosti, obradu, donacije, nabavku, očuvanje, skladištenje i distribuciju ljudske krvi i krvnih komponenti, organa, tkiva i ćelija za razmenu organa sa drugim zemljama ispunjavanjem uslova koje međunarodna fondacija Eurotransplant postavlja novim članicama. Projektno partnerstvo čine Litvanija kao država članica i Srbija kao zemlja korisnik. Ministarstvo zdravlja (Uprava za biomedicinu) igra centralnu ulogu u sprovođenju u Srbiji.

Last updated: 28. Septembar 2023. 11:29