Podrška jačanju upravljanja migracijama i sistema azila u Srbiji

Srbija prepoznaje potrebu za daljim naporima da se osigura kompatibilnost sa standardima EU. Ostvarenje rezultata predloženih u okviru ovog projekta doprineće ispunjenju više prioriteta definisanih u strateškim dokumentima.

Nedavnim usvajanjem zakona u oblasti azila i migracija završena je prva faza usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije. Nacionalno zakonodavstvo se mora dalje uskladiti i druga faza usaglašavanja treba da rezultuje daljim usklađivanjem s pravnim tekovinama Evropske unije. Pored procesa prenošenja, nacionalno zakonodavstvo treba dalje uskladiti sa direktno primenljivim zakonodavstvom EU koje nije predviđeno da bude inkorporirano u nacionalni pravni sistem (uredbe i odluke).

Iako su direktive u oblasti imigracije i azila temeljno analizirane, druga vrsta zakonodavnih akata (osim Dablinske uredbe) nije ocenjena i ne može se uporediti sa postojećim nacionalnim okvirom. To može prouzrokovati sukob između nacionalnog zakonodavstva i zakonodavstva EU, a potom i problema u njegovoj primeni. U kontekstu značajnih promena u oblasti pravnih tekovina Evropske unije o azilu i migraciji, potrebno je kontinuirano vršiti analizu direktorijuma EUR LEKS-a koji se odnose na azil i migracije, navesti direktno primenjivu pravnu tekovinu Evropske unije i uspostaviti sistem praćenja. Pored toga, iako je područje azila i migracije u velikoj meri usklađeno s pravnom tekovinom Evropske unije, još uvek treba unapređivati znanje i steći iskustvo u primeni EU standarda.

Last updated: 4. Oktobar 2022. 23:15