Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama

O čemu se radi?

U Srbiji se nalaze neke od najvažnijih reka Evrope. Po broju država koje mu pripadaju, sliv Dunava je najveći na svetu. U Srbiji, dužina toka Dunava, druge najveće evropske reke, iznosi 588 kilometara. Glavne pritoke Dunava su Velika Morava, Sava i Tisa.

Plan upravljanja vodama za sliv reke Dunav, koji su 2009. godine usvojile sve podunavske države, i koji je dopunjen 2015. godine, predviđa konkretne ciljeve i mere. Stanovnici regiona moraju biti zaštićeni od katastrofa, kao što su poplave i industrijske nesreće, kroz integrisano upravljanje vodnim resursima.

Tokom 2000. godine, Evropska unija je donela Okvirnu direktivu o vodama (ODV), koja predstavlja ključnu regulativu u oblasti modernog i ekološki prihvatljivog upravljanja vodama u Evropi. Kao zemlja kandidat za članstvo, Srbija mora da sprovede sve direktive EU, uključujući i ODV. . Poštujući principe Okvirne direktive o vodama EU (ODV), ovaj projekat će pružiti pomoć u unapređenju kvaliteta voda u Srbiji. Da bismo ovo postigli neophodno je ojačati kapacitete Republičke direkcije za vode, JVP “Srbijavode”, JVP “Vode Vojvodine”.

Kako bi se olakšao proces sprovođenja ove izazovne uredbe, Srbija se prijavila za pomoć kroz tvining projekat EU, koji vodi Nemačka kao glavni tvining partner, dok su Austrija i Holandija mlađi partneri na projektu.

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52