Pripremi se za učešće

Konsenzus je da civilno društvo u ovom trenutku nema dovoljno kapaciteta za aktivno angažovanje i značajniji doprinos u pregovorima sa EU o ekonomskim temama uz naznaku da je od velike važnosti da OCD budu uključene u ovaj proces kroz radne grupe NKEU.

Cilj projekta je i jačanje kapaciteta OCD za zaštitu interesa građana u njihovim projektima i inicijativama. U skladu sa tim, projektne aktivnosti će imati za cilj da omoguće efikasno uključivanje civilnog društva u pregovore o pristupanju EU u odabranim ekonomskim poglavljima kroz rad radnih grupa Nacionalnog konventa o EU ​​(NKEU).

Sa povećanjem znanja i veština u ovoj oblasti, civilno društvo u Srbiji će biti u stanju da kontinuirano štiti i zastupa interese građana u odnosu sa donosiocima odluka. 

Glavni rezultati dosadašnjeg rada

  • Olakšavanje efikasnog učešća civilnog društva u pregovorima sa EU o odabranim poglavljima koja se tiču ekonomije putem rada NKEU;
  • Podizanje svesti i povećanje nivoa razumevanja OCD i donosilaca odluka o potrebama i načinima uključivanja civilnog društva u pregovore o pristupanju EU
  • Jačanje kapaciteta civilnog društva da aktivno učestvuje u pregovorima sa EU
  • Osnaživanje lokalnih OCD da aktivno učestvuju i doprinose pregovorima sa EU u odabranim ekonomskim poglavljima.
Last updated: 22. Septembar 2023. 14:49