Obuhvata sve sektore - horizontalna aktivnost projekta

Projekata u toku: 6
Završenih projekata od 2016.: 8

O sektoru

Horizontalno orijentisani projekti su u svom delokrugu međusektorski fokusirani na jačanje institucionalnih, administrativnih i zakonodavnih okvira za efikasno sprovođenje pregovora o pristupanju. Specifični ciljevi ovih projekata su podrška srpskoj administraciji da efikasno ispunjava zahteve i uslove proistekle iz pregovora o pristupanju i uspešno upravlja celokupnom EU integracijom i pretpristupnom pomoći koja je usmerena ka članstvu u EU. Pored fokusiranja na administraciju, cilj je povećati podršku građana Srbije ka pristupnim pregovorima i ulasku u EU.

U Srbiji, neki od horizontalnih i međusektorskih projekata uključuju:

  • IPA projekat vidljivosti i komunikacije - Cilj je poboljšati vidljivost i komunikaciju o podršci EU Srbiji kroz tri kanala: ojačati kapacitet državnih službenika zaduženih za komunikaciju o EU fondovima (IPA Službenici za vidljivost). Drugi je primena novih strateških komunikacionih okvira za IPA programe, treći je kreiranje i primena integrisanih komunikacijskih kampanja za IPA programe kroz sektorsku podršku.
  • EUINFONET - komunikacijsko središte koje informiše građane o evropskim integracijama Srbije i pomaže Delegaciji EU u Srbiji u odnosima s javnošću. To je takođe mesto za dobijanje relevantnih informacija o svim aktuelnim temama vezanim za EU ​​ili za učešće u velikom broju događaja koje EUIC organizuje u Beogradu ili Novom Sadu i Nišu (stvarajući EUINFONET mrežu).
  • Razvoj sistema za upravljanje kohezijskom politikom (IPA 2015) - Glavna svrha je unapređenje kapaciteta u srpskim institucijama na nacionalnom i lokalnom nivou za efikasnu pripremu, sprovođenje, praćenje i procenu programa i projekata finansiranih iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda.
  • Pomoć u pripremi projekata (PPF) - Predstavlja tehničku (stručnu) pomoć čiji je cilj jačanje tehničkih i administrativnih kapaciteta administracije Srbije u pogledu upravljanja i korišćenja EU fondova. Tri projekta su u toku: PPF6 odnosi se na pripremu infrastrukturnih projekata u sektorima energetike i zaštite životne sredine koji se finansiraju iz EU fondova. PPF7 se odnosi na podršku administracije koja se odnosi na planiranje, programiranje i praćenje pomoći EU kroz pripremu strateških i operativnih dokumenata i tehničke dokumentacije za projekte u sektorima saobraćaja, zaštite životne sredine, energetike i poslovne infrastrukture. PPF8 odnosi se na pripremu infrastrukturnih projekata u sektorima saobraćaja i zaštite životne sredine.
  • Pravna podrška pregovorima (PLAK) - Fokusira se na pravnu pomoć izmenama i dopunama zakonodavstva u postupku usklađivanja nacionalnih zakona sa zakonodavstvom EU.
  • Podrška reformi javne uprave u Srbiji - Pokriva celokupno područje reforme javne uprave (dostupno ovde)
  • EU PRO, naslednik Evropskog progresa (IPA 2013) - Fokus je na društveno-ekonomskom razvoju zapadne Srbije i Šumadije i istočne i južne Srbije sa ukupno 99 gradova i opština. Podržava se konkurentnost novoformiranih ili postojećih preduzeća povećanjem njihove produktivnosti. Dalje, razvoj infrastrukture lokalnih samouprava kroz sredstva za projektno-tehničku dokumentaciju i obnovu poslovnih područja koja bi trebalo da privuku investitore. Konačno, postoji socijalna komponenta obnove škola, vrtića, zdravstvenih domova itd., kao i projekti koji doprinose napretku međuetničkih odnosa na lokalnom nivou.
  • Projekat „Podrška učešću u programima EU“ - Poboljšava apsorpciju fondova EU programa obezbeđivanjem dovoljnog broja kvalifikovanih stručnjaka i nadležnih državnih službenika koji će raditi na sprovođenju projekata.

Više informacija o ovim i ostalim horizontalno orijentisanim projektima potražite ovde 


Last updated: 30. Jun 2022. 10:36