SCADA platforma za operatora distributivnog sistema gasa

Projekat „SCADA Platforma za ODS“ fokusira se na podršku operatoru distributivnog sistema (ODS) gasa kroz nabavku opreme, softvera i projektovanje novog SCADA sistema i izgradnje kapaciteta za potpunu operativnost operatera distributivnog sistema gasa. Projekat se bavi isključivo distributnivnim sistemom, a ne transportnim sistemom gasa. Projekat je u potpunosti finansiran od strane EU.

Opšti cilj projekta je doprinos jačanju zakonskih okvira i institucionalnih i administrativnih kapaciteta, za efikasniju pregovaračku poziciju u pristupanju ka EU i ispunjavanju zahteva za članstvo u EU.

Specifični ciljevi projekta su: doprinos daljoj implementaciji obaveza preuzetih u okviru Ugovora o Energetskoj zajednici, uključujući implementaciju Trećeg energetskog paketa, kao i podrška implementaciji akvizicije unutrašnjeg energetskog tržišta.

Realizacija projekta uključuje realizaciju 2 (dva) ugovora i to: ugovora za nabavku i ugovora o vršenju usluga stručnog nadzora na implementaciji SCADA Sistema za ODS.  

Ugovor za nabavku uključuje: isporuku opreme – hardware-a i softvera SCADA sistema, kao i projektovanje i programiranje samog SCADA Sistema.

 Ceo SCADA Sistem biće urađen u skladu sa politikom syber security-a krajnjeg primaoca. Ceo sistem će biti testiran u fabričkim uslovima (Factory Acceptance Test), a nakon implementacije izvršiće se i ispitivanje celokupnog sistema na licu mesta (Site Acceptance Test). Obuke osoblja krajnjeg primaoca sastavni su deo ugovora o nabavci.

 Ugovor o vršenju usluga stručnog nadzora uključuje administraciju i stručni nadzor na implementaciji ugovora za nabavku u cilju završetka projekta u okviru budžeta, ugovorenog roka i u skaldu sa međunarodnom i domaćom legislativom za operatere gasa.

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52