GRAĐANI DOBIJAJU KANTE ZA PRIMARNU SELEKCIJU

“Potrebno je napomenuti da je za realizaciju projekta ovog značaja i obima, u organizacionom i tehničkom smislu, došlo do značajnog podizanja troškova za naše preduzeće i grad Čačak, a da će se krajnji benefit ovih napora videti u smanjenju ukupnih troškova poslovanja, samim smanjenjem otpada koji se ne može reciklirati, kao i smanjenjem potrebe odvoženja mokrog otpada na Regionalnu deponiju Duboko” izjavio je direktor Domanović.

Kako je predviđeno ovim programom, za naš grad je opredeljeno 15.164 kante od 240 litara, plave boje, namenjene za u individualnim domaćinstvima, odnosno  392 kontejnera od 1,1 m3 za suvi otpad i 248 žutih kontejnera za staklenu ambalažu namenjenih za postavljanje na javnu površinu kod objekata za kolektivno stanovanje.


Do sada je u naše preduzeće stiglo 10.000 plavih kanti od 240 litara,za individualna domaćinstva, odnosno 96 komada plavih kontejnera od 1,1m3 za primarnu selekciju, namenjenih za koletivno stanovanje, a u narednom periodu očekujemo sukcesivnu isporuku do konačnog broja potrebnih posuda. Poštujući utvrđenu dinamiku, prva podela kanti za individualna domaćistva, korisnicima usluga, se očekuje u junu mesecu, nakon usklađivanja rasporeda i dobijanja potrebnih saglasnosti. Sa svakim domaćinstvom će biti zaključen ugovor o korišćenju posuda.

Uzimajući u obzir kompleksnost realizacije ovog programa koji zahteva maksimalno angažovanje svih učesnika u implementaciji istog, detaljno će biti objašnjen princip, način korišćenja, odnosno vrste otpada po vrstama posuda. Kod kategorije stanovništva KOLEKTIVNO STANOVANJE, biće uređena detaljna uputstva i istaknuta na oglasne table u ulazima a flajeri ubačeni u svako poštansko sanduče u zgradama. Nove posude će biti postavljene na lokacijama pored postojećih kontejnera za mokri otpad. Svaka posuda će biti jasno naznačena za koju vrstu otpada se koristi.


Po završetku realizacije, svaka lokacija bi trebala imati posude za mokri, suvi otpad i posudu za staklenu ambalažu.

Korisnicima kategorije INDIVIDUALNA DOMAĆINSTVA, domaćinstvima koja već poseduju posudu za mokar otpad, dele se plave kante od 240 litara, uz ugovor i odštampana detaljna uputstva o načinu i vrsti otpada koji se u njih odlaže, kao i sa utvrđenim rasporedom pražnjenja posuda. Ugovorom će se tačno definisati preva i obaveze ugovorenih strana.

Pored jasnih uputstava, koje će putem odštampanih flajera dobiti korisnici usluga, sprovešće se niz aktivnosti na promovisanju ovog projekta, kroz razne medijske kampanje, bilborde i info pultove, koje za cilj imaju informisanje i podizanje nivoa svesti o značaju primarne selekcije naših sugrađana.


Last updated: 24. Jun 2022. 14:37