Svečano otvaranje projekta

„Jačanje kapaciteta zdravstvenog sektora za nadzor nad zaraznim bolestima u Srbiji”–projekat koji finansira EU


Beograd, 6. septembar 2023. godine – Republika Srbija preduzima značajne korake na jačanju kapaciteta zdravstvenog sektora da pravovremeno otkrije, prati i odgovori na pojavu zaraznih bolesti. Evropska unija (EU) pomogla je i omogućila finansiranje inovativnog projekta „Jačanje kapaciteta zdravstvenog sektora za nadzor nad zaraznim bolestima u Srbiji”.

Projekat se realizuje kroz tvining instrument EU koji je namenjen institucionalnoj saradnji između javnih uprava zemalja članica EU i zemalja korisnika ili partnera. Tvining ima za cilj da podrži preuzimanje, usvajanje i sprovođenje zakonodavstva EU, razmenu dobrih praksi nastalih u EU iz postojećih i budućih zemalja članica EU, na principu učenja kroz rad.
Projekat Ministarstva zdravlja koji sprovodi Institut za javno zdravlje i socijalnu zaštitu Finske, u partnerstvu sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, u skladu je sa politikom i strategijama Republike Srbije, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Strategijom javnog zdravlja Republike Srbije 2018–2026. godine. Navedeni dokumenti naglašavaju važnost zaštite javnog zdravlja, unapređenje nadzora nad zaraznim bolestima i sadrže neophodne odredbe i mere za usklađivanje sa zakonima i standardima EU. 

Projekat teži postizanju usaglašenosti zakonodavnog i strateškog okvira zdravstvenog sektora Srbije sa evropskim direktivama i zahtevima za članstvo u EU. Ovo ujedno otvara i put za efikasno učešće u mrežama EU za nadzor nad zaraznim bolestima, kao i jačanje kapaciteta za smanjenje rizika od prekograničnih zdravstvenih pretnji.

Realizacijom projekta značajno će se unaprediti kapaciteti Srbije za otkrivanje, praćenje učestalosti pojavljivanja i za odgovor na zarazne bolesti. Usklađivanje mikrobiološke dijagnostike, unapređenje elektronskog sistema za epidemiološki nadzor i unapređenje znanja i veština stručnjaka u oblasti epidemiološkog nadzora doprineće stabilnoj infrastrukturi javnog zdravlja koja će odgovarati potrebama i težnjama Republike Srbije.
Projekat „Jačanje kapaciteta zdravstvenog sektora za nadzor nad zaraznim bolestima” traje od aprila 2023. do aprila 2025. godine i realizovaće se kroz tri komponente.

  • Dalji razvoj procedura i standarda za koordinaciju sistema epidemiološkog nadzora u Republici Srbiji, u skladu sa zakonodavnim okvirom EU.
  • Unapređenje elektronskog sistema za registraciju slučajeva, analizu i izveštavanje u oblasti epidemiološkog nadzora nad zaraznim bolestima.
  • Unapređenje znanja i veština zdravstvenih i drugih stručnjaka koji učestvuju u epidemiološkom nadzoru.

Uporedo sa ovim tvining projektom u oblasti nadzora nad zaraznim bolestima u Srbiji, u toku su i drugi projekti i reforme koje je pokrenula Vlada Republike Srbije, a koje podržava međunarodna zajednica, uključujući EU, koje teže unapređenju sistema epidemiološkog nadzora i odgovora na zarazne bolesti zarad boljeg i bezbednijeg javnog zdravlja.

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41