Obrazovanje

O sektoru Vesti iz sektora Projekti iz sektora

Sektor obrazovanja je u nadležnosti svake pojedinačno države članice Evropske unije. Unija podstiče saradnju između država članica, i pomaže njihove aktivnosti, pri tom poštujući njihovu nadležnost za sadržaj nastave, organizaciju obrazovanja i stručnog osposobljavanja, kao i njihovu kulturološku raznolikost.

EU je prepoznala da je glavni razvojni resurs ljudski kapital, a njegov kvalitet prvenstveno zavisi od ponude odgovarajućeg obrazovanja i obuke. Evropski savet je 2000. godine postavio za cilj da EU postane najkonkurentnija i najdinamičnija privreda utemeljena na znanju, s većim mogućnostima zapošljavanja i boljim poslovima.

EU- Društvo znanja

Raznim dokumentima (Bolonjska deklaracija, Lisabonska strategija, Kopenhaška deklaracija itd.) sugerišu se smernice za kreiranje društva znanja u EU. Za vrednovanje obrazovanja i stečenih veština uspostavljen je Evropski kvalifikacioni okvir kao alat međunarodnog poređenja kvalifikacija pojedinaca, radi njihove procene na tržištu rada. Reforma obrazovanja u Republici Srbiji fokusirana je na jačanje veza sa zapošljavanjem i socijalnim uključenjem. Obrazovanje se finansira u okviru sektorske budžetske podrške (budžetska podrška i pomoć EU). Glavni ciljevi su: poboljšati kvalitet nastave obukom nastavnika usmerenih na inovativne nastavne metode kako bi se povećale veštine i kompetencije učenika, što će dovesti do boljeg kvaliteta obrazovanja. Takođe je važno poboljšati kvalitet obrazovanja manjina udžbenicima na jezicima nacionalnih manjina i podizanjem jezičkih kompetencija nastavnika. Fokus je takođe na romskoj deci i studentima, kao jednoj od najugroženijih grupa stanovništva u pogledu pristupa obrazovanju. Omogućavanjem stipendija romskim studentima povećaće se broj obrazovane romske djece, kao i preduslovi za poboljšanje kvaliteta života. Konačno, ključno je povezati potrebe tržišta rada sa obrazovnim sistemom. Razvoj Nacionalnog okvira kvalifikacija (NKF) u Srbiji obezbediće se moderan, relevantan i fleksibilan obrazovni sistem koji povezuje NKF sa Evropskim okvirom. 

Last updated: 31. Mart 2020. 13:21