Sektor: Poljoprivreda i hrana, Zaštita životne sredine

Vreme implementacije: 2021–2025

Grad / Region: Srbija

Pregovaračko poglavlje: 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, 27 – Životna sredina

EU donacija: 2 500 000 EUR

Kontekst: Srbija je visoko izložena i ranjiva na elementarne nepogode, rangirana je na 82. mesto na svetskoj listi ugroženosti, i spada među najugroženije u regionu (Evropski Inform indeks rizika, 2021). Poljoprivreda je jedan od sektora koji je najviše pogođen elementarnim nepogodama poput suše, poplava i grada, koji utiču na veliki deo stanovništva i uzrokuju značajne ekonomske gubitke. Važno je razviti institucionalne i lokalne kapacitete u sektoru kako bi se povećala otpornost na klimatske promene uključivanjem principa smanjenja i upravljanja rizikom od katastrofa i klimatski pametne poljoprivrede u politike, strategije i prakse, na nacionalnom i lokalnom nivou.

Cilj: Poboljšati kapacitete za smanjenje rizika od katastrofa i klimatski otpornu poljoprivredu u Republici Srbiji, na nacionalnom i lokalnom nivou.

Očekivani rezultati:

  • Urađena procena institucionalnih i nedostataka u kapacitetima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) u vezi sa smanjenjem i upravljanjem rizicima od elementarnih nepogoda i klimatski pametnom poljoprivredom;
  • Napravljen program razvoja kapaciteta za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vezi smanjenja i upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda i klimatski pametnom poljoprivredom;
  • Lokalne samouprave podržane u sprovođenju principa smanjenja i upravljanja rizicima i klimatske pametne poljoprivrede;
  • Podržano uključivanje principa smanjenja rizika i klimatske pametne poljoprivrede u program poljoprivrednih stručnih i savetodavnih službi;
  • Podržano uključivanje principa smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i klimatski pametne poljoprivrede u program poljoprivrednih srednjih škola;
  • Uspostavljene demonstracione parcele za praktičnu primenu mera za smanjenje rizika i klimatski pametnu poljoprivredu;
  • Realizovana obuka poljoprivrednika u vezi sa smanjenjem rizika i klimatski pametnom poljoprivredom.  
Last updated: 3. Februar 2023. 12:51