EaSI - Program za zapošljavanje i socijalne inovacije

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) je instrument finansiranja na nivou EU za promociju kvalitetnog i održivog zapošljavanja, garantujući adekvatnu socijalnu zaštitu, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva i poboljšanje uslova rada. Strukturom i finansiranjem EaSI-a direktno upravlja Evropska komisija. On povezuje tri programa EU kojima se odvojeno upravljalo od 2007. do 2013. godine: PROGRESS, EURES i Mikrofinansije Progress. Od januara 2014. ovi programi čine tri osi EASI-a.

PROGRESS podržava: modernizaciju politike zapošljavanja i socijalne politike; EURES mobilnost zapošljavanja; Mikrofinansiranje i socijalno preduzetništve pristup mikrofinansiranju. Ukupni budžet za period 2014-2020 je 919 miliona evra

Šta podržava? PROGRESS pomaže u tri tematska odeljka: zapošljavanje, posebno u borbi protiv nezaposlenosti mladih; socijalna zaštita, socijalna uključenost i smanjenje i sprečavanje siromaštva; uslovi rada. EURES obuhvata tri tematska odeljka: transparentnost konkursa za posao, prijava za posao i sve srodne informacije za podnosioce zahteva i poslodavce; razvoj usluga za zapošljavanje i zapošljavanje radnika; prekogranična partnerstva. Os mikrofinansijskog i socijalnog preduzetništva (MF / SE) podržava akcije u dva tematska odeljka: mikrokredit i mikro zajmovi za ugrožene grupe i mikro preduzeća; društveno preduzetništvo.

Ko može da se prijavi? 

PROGRESS je otvoren za sve javne i / ili privatne organe, aktere i institucije, a posebno: državne, regionalne i lokalne vlasti; usluge zapošljavanja; stručna tela predviđena pravom Unije; socijalni partneri; nevladine organizacije; visokoškolske ustanove i istraživački instituti; stručnjake za procenu i procenu uticaja; statističke zavode; medije. Može da podrži saradnju sa međunarodnim organizacijama, posebno sa Savetom Evrope, OECD-om, ILO, sa drugim telima Ujedinjenih nacija i sa Svetskom bankom.

EURES je otvorena za: državne, regionalne i lokalne vlasti; usluge zapošljavanja; organizacije socijalnih partnera i druge zainteresovane strane.

Mikrofinansiranje i socijalno preduzetništvo ne finansira direktno preduzetnike ili socijalna preduzeća, već omogućava odabranim davaocima mikrokredita i investitorima socijalnih preduzeća da povećaju kreditiranje. Komisija je odabrala Evropski investicioni fond kao svoj povereni entitet za sprovođenje ove linije finansiranja. Organizacije koje mogu da se prijave za finansiranje su: javna i privatna tela osnovana na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou i pružaju mikrokredite za lica i mikro preduzeća i / ili finansiranje socijalnih preduzeća.

Uslove finansiranja proverite ovde 

Pročitajte više o EASI ovde i Evropskom investicionom fondu ovde.

Mogućnosti

Trentno nema otvorenih prilika
Last updated: 28. Septembar 2023. 11:29