EU programi

Programi Unije usmereni su na jačanje saradnje između država članica EU i zemalja kandidata u različitim oblastima. Programi EU finansiraju se iz budžeta Evropske unije, a sredstva su namenjena za različite prioritetne oblasti: zaštita životne sredine, energija, transport, obrazovanje, preduzetništvo, konkurentnost, kultura itd. Za učešće u svakom pojedinačnom Programu potrebno je potpisati međunarodni ugovor između Srbije i Evropske komisije i uplatiti finansijski doprinos u opšti budžet EU. Srbija je potpisala Okvirni sporazum o učešću u programima EU 22. novembra 2004.

EK je centralizovala upravljanje programima EU (osim Erasmus +), tako da je za svaki program odgovoran poseban Generalni direktorat ili Izvršna agencija, dok je koordinacija učešća u svakom pojedinačnom programu Unije poverena nacionalnim kontaktnim tačkama u Srbiji od nacionalna ministarstva, udruženja, organizacije ili kancelarije.

Ova stranica pruža vam jedinstvene informacije o svih 13 EU programa trenutno dostupnih u Srbiji, zajedno sa detaljima o svakom programu, njegovim projektima, sprovođenju u Srbiji, mogućnostima finansiranja i tendera, šta se podržava, ko se može prijaviti i pod kojim finansijskim uslovima, zajedno sa korisnim linkovima.

Pregled EU programa - prezentacija 

O svim programima EU dostupnim u Srbiji pročitajte više ovde i ovde

Programi

IPARD - Program pomoći u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

Iako IPARD ne pripada direktno programima EU, kao svi dole navedeni programi, važno je istaći pomoć Evropske unije Srbiji u njenom nastojanju da se uskladi sa poljoprivredom kao jednom od najvažnijih politika EU. Poljoprivreda u Srbiji dobila je više od 150 miliona evra od 2007. do 2014. godine. Za period 2014.-2020. IPARD (program pretpristupne pomoći u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja)…

Saznaj više

Horizont Europe

Horizont Evropa je okvirni program EU za istraživanje i inovacije koji traje od 2021.-2027. Počiva na tri stuba: 1. „Izuzetna nauka“ podržava pionirske istraživačke projekte koje su sami istraživači definisali i pokrenuli preko Evropskog istraživačkog saveta (ERC). Finansira stipendije i razmene istraživača kroz aktivnosti Marie Skłodowske-Curie i ulaganja u razvoj istraživačke infrastrukture; 2. "Globalni izazovi i evropska industrijska konkurentnost" ima…

Saznaj više

Erasmus Plus

Program Erasmus slavi 30 godina. Tokom tri decenije, ovaj vodeći program EU za obrazovanje i obuku, omladinu i sport pružio je za 9 miliona ljudi - posebno mladima - mogućnosti da steknu nova iskustva i prošire svoje horizonte odlaskom u inostranstvo. Trenutni program Erasmus +, koji traje od 2021. do 2027. godine, ima budžet od 26 milijardi evra i pruža…

Saznaj više

COSME - Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća

COSME je program za promociju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. U okviru ovog programa izdvojeno je 2,3 milijardi evra iz budžeta za preduzeća, kako bi lakše pristupala kreditima. Ovaj cilj se sprovodi kroz direktno finansiranje ili davanjem garancija za kredit. Šta podržava? Jačanje konkurentnosti i održivosti preduzeća, naročito malih i srednjih preduzeća (MSP), podsticanje preduzetničke kulture i promocija uspostavljanja i rasta…

Saznaj više

Instrument za povezivanje Evrope

Instrument za povezivanje Evrope (Connecting Europe Facility - CEF) ključni je instrument finansiranja EU za promociju rasta, radnih mesta i konkurentnosti putem ciljanih ulaganja u infrastrukturu na evropskom nivou. Podržava razvoj visoko efikasnih, održivih i efikasno povezanih sveevropskih mreža u oblastima transporta, energije i digitalnih usluga. CEF investicije nadomeštaju nedostajuće "karike" u evropskoj energetskoj, transportnoj i digitalnoj agendi. CEF koristi…

Saznaj više

Kreativna Evropa

Kreativna Evropa je program EU za podršku sektorima u kulturi i medijima. Program se sastoji od dva podprograma: Kultura - za promociju sektora kulture i Media Program - za podršku audiovizuelnom sektoru. Kreativna Evropa, sa budžetom od 1,46 milijardi evra podržava evropski kulturni i kreativni sektor koji obezbeđuje finansiranje za 2.500 umetnika i kulturnih profesionalaca, 2.000 bioskopa, 800 filmova, 4.500…

Saznaj više

Carina 2021-2027

Carina 2021-2027 je program koji podržava saradnju carinskih vlasti između država članica EU i zemalja kandidata. Cilj je poboljšati njihovu efikasnost postizanjem bolje kohezije, kako se ne bi oštetila Carinska unija. To omogućava nacionalnim carinskim upravama da stvaraju i razmenjuju informacije i ekspertizu. Omogućuje zajednički razvoj i rad evropskih IT sistema, kao i uspostavljanje mreža okupljanjem nacionalnih zvaničnika iz cele…

Saznaj više

EaSI - Program za zapošljavanje i socijalne inovacije

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) je instrument finansiranja na nivou EU za promociju kvalitetnog i održivog zapošljavanja, garantujući adekvatnu socijalnu zaštitu, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva i poboljšanje uslova rada. Strukturom i finansiranjem EaSI-a direktno upravlja Evropska komisija. On povezuje tri programa EU kojima se odvojeno upravljalo od 2007. do 2013. godine: PROGRESS, EURES i Mikrofinansije Progress.…

Saznaj više

Evropa za građane i građanke

Program Evropa za građanke i građane ima za cilj da promoviše evropski identitet i evropsko državljanstvo. Opšti ciljevi Programa su finansiranje projekata usmerenih ka boljem razumevanju EU, njene istorije i raznolikosti, i promociji evropskog građanstva i poboljšanju građanskog i demokratskog učešća na nivou EU. Program je podeljen u dve oblasti: evropsko sećanje i demokratski angažman i građansko sudelovanje. Cilj prvog…

Saznaj više

Mehanizam EU za civilnu zaštitu

Cilj aktivnosti EU u oblasti civilne zaštite je podržati napore na sprečavanju katastrofa i obezbediti spremnost jedinica civilne zaštite da deluju u slučaju katastrofa - na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Kada skala vanrednog stanja prevaziđe mogućnosti reagovanja u nekoj državi, ona može zatražiti pomoć putem Mehanizma. Kroz Mehanizam, Evropska komisija igra ključnu ulogu u koordinaciji odgovora na katastrofe u…

Saznaj više

Fiscalis 2021-2027

Fiscalis 2021-2027 je program koji se bavi razmenom informacija i iskustava između poreskih vlasti u evropskim zemljama. Cilj programa je da, u partnerstvu s drugim evropskim državama, razvije sveevropski informatički sistem i izgradi mreže od osobe do osobe, okupljajući nacionalne zvaničnike.Program podržava borbu protiv poreskih prevara i utaje poreza, planiranje poreske politike i sprovođenje zakona EU u oblasti oporezivanja. To…

Saznaj više

Program Justice

Ovaj Program promoviše pravosudnu saradnju u građanskim i krivičnim stvarima, pomaže obuku sudija i drugih pravnih stručnjaka i omogućava efikasan pristup pravdi pojedincima i preduzećima širom Evrope. Program takođe podržava akciju EU za suzbijanje droga. Uspostavljen je kako bi se osiguralo da se pravo Unije u potpunosti primenjuje. Ukupan budžet dodeljen programu za period 2021-2027 je 300 miliona evra.Šta podržava?…

Saznaj više

Prava, jеdnakost i državljanstvo

Zaštita osnovnih prava građana i njihovo promovisanje, u skladu sa osnivačkim ugovorima Evropske unije, Poveljom o ljudskim pravima i Međunarodnom konvencijom o ljudskim pravima, kojoj je EU pristupila, ciljevi su ovog programa. Ciljevi Programa, koji su značajni za Republiku Srbiju, su: Promovisanje efikasne primene principa nediskriminacije na osnovu pola, rasnog i etničkog porekla, religije ili uverenja, invaliditeta, starosti ili seksualne…

Saznaj više

Treći program za zdravlje 2014.-2020.

Program je glavni instrument koji koristi Evropska komisija za sprovođenje zdravstvene strategije EU. Naglašava se potreba za osiguranjem dobrog zdravlja i zdravstvene zaštite. Strategija se fokusira na glavne prioritete Komisije, kao što su: Poslovi, rast i ulaganja (zdravlje stanovništva i zdravstvene usluge kao produktivni faktor rasta i radnih mesta);Unutrašnje tržište (za lekove, medicinske uređaje, prekograničnu direktivu o zdravstvenoj zaštiti i procenu…

Saznaj više

Podrška civilnom društvu

Program Podrška civilnom društvu nastoji da obezbedi veću korist civilnom društvu od nacionalnih pravnih i finansijskih okvira te da unapredi dijalog sa državnim institucijama. Program podržava mreže organizacija civilnog društva da daju glas građanima i utiču na reformu javnog sektora kroz analize, nadzor i zastupanje. Tematske oblasti obuhvaćene javnim pozivima za dostavljanje ponuda su usredsređene na: jačanje vladavine prava kroz…

Saznaj više

Evropske snage solidarnosti

Da li imate između 18 i 30 godina i tražite priliku da pomognete zajednici, u Evropi i šire? To možete učiniti uz finansiranje i podršku Evropskih snaga solidarnosti, koji pomaže mladim ljudima da učestvuju u projektima od koristi zajednicama, bilo u inostranstvu ili u svojoj zemlji. Ovi projekti nude inspirativno i osnažujuće iskustvo, kao i priliku da donesete promene dok…

Saznaj više

Program EU Exchange 6

Program EU Exchange 6 finansira Evropska unija u okviru nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja, što znači da Delegacija EU u Srbiji ima najznačajnija upravljačka ovlašćenja. Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou su Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, uz Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Kao i u prethodnim fazama Programa…

Saznaj više

IPA Poplave i požari

IPA POPLAVE I POŽARI - PODRŠKA EVROPSKE UNIJE U PREVENCIJI POPLAVA I UPRAVLJANJU RIZIKOM OD ŠUMSKIH POŽARA NA ZAPADNOM BALKANU I U TURSKOJ Zvanično pokrenut u novembru 2020. godine, Podrška EU prevenciji poplava i upravljanju rizikom od šumskih požara na Zapadnom Balkanu i Turskoj (IPA FF) je program Evropske komisije, Generalnog direktorata za evropsku civilnu zaštitu i operacije humanitarne pomoći…

Saznaj više

TEHNIČKA POMOĆ ZA POVEZIVANJE NA ZAPADNOM BALKANU (CONNECTA)

Tehnička pomoć za povezivanje na Zapadnom Balkanu (CONNECTA) je ugovor o tehničkoj pomoći koju finansira EU sa opštim ciljem da pomogne u razvoju i završetku osnovnih transportnih i energetskih mreža u regionu Zapadnog Balkana i da podrži Digitalnu agendu za Zapadni Balkan u skladu sa Strategijom za Zapadni Balkan COM(2018)65. CONNECTA instrument doprinosi pripremi infrastrukturnih projekata u sektoru saobraćaja, energetike…

Saznaj više
Last updated: 3. Februar 2023. 12:51