EU programi

Programi Unije usmereni su na jačanje saradnje između država članica EU i zemalja kandidata u različitim oblastima. Programi EU finansiraju se iz budžeta Evropske unije, a sredstva su namenjena za različite prioritetne oblasti: zaštita životne sredine, energija, transport, obrazovanje, preduzetništvo, konkurentnost, kultura itd. Za učešće u svakom pojedinačnom Programu potrebno je potpisati međunarodni ugovor između Srbije i Evropske komisije i uplatiti finansijski doprinos u opšti budžet EU. Srbija je potpisala Okvirni sporazum o učešću u programima EU 22. novembra 2004.

EK je centralizovala upravljanje programima EU (osim Erasmus +), tako da je za svaki program odgovoran poseban Generalni direktorat ili Izvršna agencija, dok je koordinacija učešća u svakom pojedinačnom programu Unije poverena nacionalnim kontaktnim tačkama u Srbiji od nacionalna ministarstva, udruženja, organizacije ili kancelarije.

Ova stranica pruža vam jedinstvene informacije o svih 13 EU programa trenutno dostupnih u Srbiji, zajedno sa detaljima o svakom programu, njegovim projektima, sprovođenju u Srbiji, mogućnostima finansiranja i tendera, šta se podržava, ko se može prijaviti i pod kojim finansijskim uslovima, zajedno sa korisnim linkovima.

Pregled EU programa - prezentacija 

O svim programima EU dostupnim u Srbiji pročitajte više ovde i ovde

Programi

IPARD - Program pomoći u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

Iako IPARD ne pripada direktno programima EU, kao svi dole navedeni programi, važno je istaći pomoć Evropske unije Srbiji u njenom nastojanju da se uskladi sa poljoprivredom kao jednom od najvažnijih politika EU. Poljoprivreda u Srbiji dobila je više od 150 miliona evra od 2007. do 2014. godine. Za period 2014.-2020. IPARD (program pretpristupne pomoći u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja)…

Saznaj više

Horizont Europe

Horizont Evropa je okvirni program EU za istraživanje i inovacije koji traje od 2021-2027. Počiva na tri stuba: 1. „Izuzetna nauka“ podržava pionirske istraživačke projekte koje su sami istraživači definisali i pokrenuli preko Evropskog istraživačkog saveta (ERC). Finansira stipendije i razmene istraživača kroz aktivnosti Marie Skłodowske-Curie i ulaganja u razvoj istraživačke infrastrukture; 2. "Globalni izazovi i evropska industrijska konkurentnost" ima…

Saznaj više

Erasmus Plus

Program Erasmus slavi 30 godina. Tokom tri decenije, ovaj vodeći program EU za obrazovanje i obuku, omladinu i sport pružio je za 9 miliona ljudi - posebno mladima - mogućnosti da steknu nova iskustva i prošire svoje horizonte odlaskom u inostranstvo. Trenutni program Erasmus +, koji traje od 2021. do 2027. godine, ima budžet od 26 milijardi evra i pruža…

Saznaj više

Instrument za povezivanje Evrope

Instrument za povezivanje Evrope (Connecting Europe Facility - CEF) ključni je instrument finansiranja EU za promociju rasta, radnih mesta i konkurentnosti putem ciljanih ulaganja u infrastrukturu na evropskom nivou. Podržava razvoj visoko efikasnih, održivih i efikasno povezanih sveevropskih mreža u oblastima transporta, energije i digitalnih usluga. CEF investicije nadomeštaju nedostajuće "karike" u evropskoj energetskoj, transportnoj i digitalnoj agendi. CEF koristi…

Saznaj više

Kreativna Evropa

Kreativna Evropa je program EU za podršku sektorima u kulturi i medijima. Program se sastoji od dva podprograma: Kultura - za promociju sektora kulture i Media Program - za podršku audiovizuelnom sektoru. Kreativna Evropa, sa budžetom od 1,46 milijardi evra podržava evropski kulturni i kreativni sektor koji obezbeđuje finansiranje za 2.500 umetnika i kulturnih profesionalaca, 2.000 bioskopa, 800 filmova, 4.500…

Saznaj više

Carina 2021-2027

Carina 2021-2027 je program koji podržava saradnju carinskih vlasti između država članica EU i zemalja kandidata. Cilj je poboljšati njihovu efikasnost postizanjem bolje kohezije, kako se ne bi oštetila Carinska unija. To omogućava nacionalnim carinskim upravama da stvaraju i razmenjuju informacije i ekspertizu. Omogućuje zajednički razvoj i rad evropskih IT sistema, kao i uspostavljanje mreža okupljanjem nacionalnih zvaničnika iz cele…

Saznaj više

EaSI - Program za zapošljavanje i socijalne inovacije

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) je instrument finansiranja na nivou EU za promociju kvalitetnog i održivog zapošljavanja, garantujući adekvatnu socijalnu zaštitu, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva i poboljšanje uslova rada. Strukturom i finansiranjem EaSI-a direktno upravlja Evropska komisija. On povezuje tri programa EU kojima se odvojeno upravljalo od 2007. do 2013. godine: PROGRESS, EURES i Mikrofinansije Progress.…

Saznaj više

Mehanizam EU za civilnu zaštitu

Cilj aktivnosti EU u oblasti civilne zaštite je podržati napore na sprečavanju katastrofa i obezbediti spremnost jedinica civilne zaštite da deluju u slučaju katastrofa - na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Kada skala vanrednog stanja prevaziđe mogućnosti reagovanja u nekoj državi, ona može zatražiti pomoć putem Mehanizma. Kroz Mehanizam, Evropska komisija igra ključnu ulogu u koordinaciji odgovora na katastrofe u…

Saznaj više

Fiscalis 2021-2027

Fiscalis 2021-2027 je program koji se bavi razmenom informacija i iskustava između poreskih vlasti u evropskim zemljama. Cilj programa je da, u partnerstvu s drugim evropskim državama, razvije sveevropski informatički sistem i izgradi mreže od osobe do osobe, okupljajući nacionalne zvaničnike.Program podržava borbu protiv poreskih prevara i utaje poreza, planiranje poreske politike i sprovođenje zakona EU u oblasti oporezivanja. To…

Saznaj više

Program Justice

Ovaj Program promoviše pravosudnu saradnju u građanskim i krivičnim stvarima, pomaže obuku sudija i drugih pravnih stručnjaka i omogućava efikasan pristup pravdi pojedincima i preduzećima širom Evrope. Program takođe podržava akciju EU za suzbijanje droga. Uspostavljen je kako bi se osiguralo da se pravo Unije u potpunosti primenjuje. Ukupan budžet dodeljen programu za period 2021-2027 je 300 miliona evra.Šta podržava?…

Saznaj više

Prava, jеdnakost i državljanstvo

Zaštita osnovnih prava građana i njihovo promovisanje, u skladu sa osnivačkim ugovorima Evropske unije, Poveljom o ljudskim pravima i Međunarodnom konvencijom o ljudskim pravima, kojoj je EU pristupila, ciljevi su ovog programa. Ciljevi Programa, koji su značajni za Republiku Srbiju, su: Promovisanje efikasne primene principa nediskriminacije na osnovu pola, rasnog i etničkog porekla, religije ili uverenja, invaliditeta, starosti ili seksualne…

Saznaj više

Podrška civilnom društvu

Program Podrška civilnom društvu nastoji da obezbedi veću korist civilnom društvu od nacionalnih pravnih i finansijskih okvira te da unapredi dijalog sa državnim institucijama. Program podržava mreže organizacija civilnog društva da daju glas građanima i utiču na reformu javnog sektora kroz analize, nadzor i zastupanje. Tematske oblasti obuhvaćene javnim pozivima za dostavljanje ponuda su usredsređene na: jačanje vladavine prava kroz…

Saznaj više

Evropske snage solidarnosti

Da li imate između 18 i 30 godina i tražite priliku da pomognete zajednici, u Evropi i šire? To možete učiniti uz finansiranje i podršku Evropskih snaga solidarnosti, koji pomaže mladim ljudima da učestvuju u projektima od koristi zajednicama, bilo u inostranstvu ili u svojoj zemlji. Ovi projekti nude inspirativno i osnažujuće iskustvo, kao i priliku da donesete promene dok…

Saznaj više

Program EU Exchange 6

Program EU Exchange 6 finansira Evropska unija u okviru nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja, što znači da Delegacija EU u Srbiji ima najznačajnija upravljačka ovlašćenja. Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou su Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, uz Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Kao i u prethodnim fazama Programa…

Saznaj više

IPA Poplave i požari

IPA POPLAVE I POŽARI - PODRŠKA EVROPSKE UNIJE U PREVENCIJI POPLAVA I UPRAVLJANJU RIZIKOM OD ŠUMSKIH POŽARA NA ZAPADNOM BALKANU I U TURSKOJ Zvanično pokrenut u novembru 2020. godine, Podrška EU prevenciji poplava i upravljanju rizikom od šumskih požara na Zapadnom Balkanu i Turskoj (IPA FF) je program Evropske komisije, Generalnog direktorata za evropsku civilnu zaštitu i operacije humanitarne pomoći…

Saznaj više

TEHNIČKA POMOĆ ZA POVEZIVANJE NA ZAPADNOM BALKANU (CONNECTA)

Tehnička pomoć za povezivanje na Zapadnom Balkanu (CONNECTA) je ugovor o tehničkoj pomoći koju finansira EU sa opštim ciljem da pomogne u razvoju i završetku osnovnih transportnih i energetskih mreža u regionu Zapadnog Balkana i da podrži Digitalnu agendu za Zapadni Balkan u skladu sa Strategijom za Zapadni Balkan COM(2018)65. CONNECTA instrument doprinosi pripremi infrastrukturnih projekata u sektoru saobraćaja, energetike…

Saznaj više

GEFF - Program za zeleno finansiranje

Kreditna linija za zeleno finansiranje (skraceno GEFF) je program Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji obezbeđuje sredstva za finansiranje energetski efikasnih tehnologija u domaćinstvima – stanovima, porodičnim kućama i stambenim zgradama, kao i za preduzeća koja proizvode ili prodaju iste. Programom je predviđeno finansiranje na tržištima Zapadnog Balkana, u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Severnoj Makedoniji i…

Saznaj više
Last updated: 13. Jun 2024. 11:41