IPA Poplave i požari

IPA POPLAVE I POŽARI - PODRŠKA EVROPSKE UNIJE U PREVENCIJI POPLAVA I UPRAVLJANJU RIZIKOM OD ŠUMSKIH POŽARA NA ZAPADNOM BALKANU I U TURSKOJ

Zvanično pokrenut u novembru 2020. godine, Podrška EU prevenciji poplava i upravljanju rizikom od šumskih požara na Zapadnom Balkanu i Turskoj (IPA FF) je program Evropske komisije, Generalnog direktorata za evropsku civilnu zaštitu i operacije humanitarne pomoći (DG ECHO). Ima za cilj poboljšanje kapaciteta za upravljanje rizikom od poplava i šumskih požara u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj sa budžetom od 5 miliona evra i akcijom koja se odvija za 36 meseci.

O PROGRAMU

Tokom proteklih nekoliko godina, Zapadni Balkan i Turska pretrpeli su nekoliko prirodnih katastrofa. U budućnosti, takvi događaji, pokrenuti klimatskim promenama, verovatno će postati sve češći, nepredvidivi kao i značajnih razmera. Svesni ovih činilaca, relevantni državni organi u regionu sve više nastoje da unaprede kapacitete prevencije, smanjenja uticaja i odgovora na takve događaje.

IPA Poplave i požari, program koji finansira EU, ima za cilj unapređenje kapaciteta za upravljanje rizikom od poplava i šumskih požara u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj.

Sa budžetom od 5 miliona evra, aktivnost koja će se odvijati tokom perioda od 36 meseci (2020-2023), zasnivaće se na zajedničkom radu i savetodavnom pristupu, snažnom lokalnom potporom, merama održivosti kao i lokalnim sagledanjem u kombinaciji sa posebnom sposobnoati razvojnih pristupa partnera.

Jačanjem regionalne saradnje i razmene dobrih praksi, Konzorcijum za implementaciju IPA poplave i požari, sarađuje sa lokalnim službamacivilne zaštite i drugim lokalnim institucijama i agencijama uključenim u upravljanje rizikom od poplava i šumskih požara. Oni zajedno doprinose unapređenju pravnog i institucionalnog okvira vezanog za Direktivu EU o poplavama (EUFD), institucionalnoj koordinaciji između svih aktera uključenih u implementaciju EUFD, kao i jačanju prevencije,pripremljenosti i sposobnost za reagovanje na šumske požare na lokalnom, regionalnom i nivou EU.

Program je strukturiran u sedam radnih paketa, podeljenih u dve komponente:

1. Poplave:

1.1: Sposobnost planiranja upravljanja rizikom od poplava u skladu sa EUFD

1.2: Sposobnost zajedničkog planiranja i upravljanja prekograničnim rizikom od poplava

1.3: Podrška razvoju procedura za uključivanje rane najave poplava u lokalne i nacionalne planove reagovanja u vanrednim situacijama

2. Šumski požari:

2.1: Tehnička pomoć za procenu rizika od šumskih požara i sposobnosti upravljanja rizikom u slučaju šumskih požara

2.2: Podrška razvoju modula civilne zaštite za gašenješumskih požara sa zemlje (GFFF)

2.3: Podrška uspostavljanju protokola za prelazak granice i podršku zemlje domaćina (HNS) u skladu sa EU smernicama o HNS

2.4: Organizovanje komandno-simulacionih vežbi i regionalnih terenskih vežbi za formirane GFFF module.

Ugovorno telo: Evropska komisija – Generalni direktorat za evropsku civilnu zaštitu ioperacije humanitarne pomoći(DGECHO)

Trajanje: 3 godine(2020-2023)

Budžet: 5 miliona evra

Konzorcijum: 

Last updated: 4. Oktobar 2022. 23:15