Podrška civilnom društvu

Program Podrška civilnom društvu nastoji da obezbedi veću korist civilnom društvu od nacionalnih pravnih i finansijskih okvira te da unapredi dijalog sa državnim institucijama. Program podržava mreže organizacija civilnog društva da daju glas građanima i utiču na reformu javnog sektora kroz analize, nadzor i zastupanje.

Tematske oblasti obuhvaćene javnim pozivima za dostavljanje ponuda su usredsređene na: jačanje vladavine prava kroz ciljanu podršku projektima usmerenim na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i efikasnost pravosuđa; podršku konkretnim merama usmerenim na ugrožene grupe i regionalnu saradnju, građanske i inicijative za izgradnju kapaciteta u ruralnim i nepristupačnim delovima Srbije; reformu javne uprave; kulturnu raznolikost; podršku organizacijama civilnog društva koje rade sa ljudima i grupama koje su izloženije diskriminaciji i diskriminatornim praksama poput tražilaca azila, lica u procesu readmisije, osoba koje pripadaju LGBTI populaciji i dece iz ugroženih grupa; unapređenje saradnje između Srbije i Kosova* poboljšanjem kvaliteta života građana.

Akteri civilnog društva u zemljama proširenja mogu značajno uticati na rešavanje pitanja vladavine prava, korupcije, organizovanog kriminala, ekonomije i društvene kohezije. Svojim lobiranjem, zagovaranjem i nadzorom nad aktivnostima na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, ove organizacije od javnih institucija mogu zahtevati veću transparentnost, odgovornost i delotvornost te mogu predočiti potrebe građana pri kreiranju politika. Osim toga, učešće civilnog društva u pretpristupnom procesu može doprineti tome da građani razumeju koje reforme zemlja mora sprovesti kako bi ispunila uslove za članstvo u EU.

Tenderi

Datum objave Rok za prijavu Naziv i opis
16. April 2020. 15. Maj 2020. ISTEKAO

Rule of law - Support to Civil Society capacities

Under CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2019 the global objective of this call: increase capacities of the Serbian CSOs to address reform processes and EU integration process. The specific objective(s): increase own capacities and effectiveness of the Serbian CSOs, directly through the contracted grants, to address reform processes, among others in areas relevant to rule of law.

Reference: EuropeAid/168079/DD/ACT/RS        Overall indicative amount: EUR 1,000,000.

To apply for this Call for Proposals, please use this link

Last updated: 4. Oktobar 2022. 23:15