Program EU Exchange 6

Program EU Exchange 6 finansira Evropska unija u okviru nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja, što znači da Delegacija EU u Srbiji ima najznačajnija upravljačka ovlašćenja. Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou su Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, uz Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Kao i u prethodnim fazama Programa Exchange, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera i neposredne odgovornosti u pogledu realizacije planiranih programskih aktivnosti.

Ukupna vrednost Programa je 2 miliona evra (donacija EU), predviđeno trajanje je tri godine, od septembra 2021. do septembra 2024. godine.

Program se sastoji iz tri komponente: Komponenta 1 – Podrška JLS u pripremi i realizaciji Planova razvoja i Srednjoročnih planova u skladu sa programskim budžetom U procesu izrade/revidiranja Plana razvoja lokalne samouprave, planirana je direktna stručna pomoć kroz pakete podrške za 20 JLS izabranih putem dva javna poziva. Podrška na zahtev će biti omogućena za izradu izveštaja o učincima sprovođenja Plana razvoja. U procesu izrade/revidiranja Srednjoročnog plana, planirana je direktna stručna pomoć kroz pakete podrške za 20 JLS izabranih putem dva javna poziva. U okviru paketa podrške za revidiranje srednjoročnih planova JLS podrška će se odnositi i na za izradu izveštaja o realizaciji Srednjoročnog plana. U okviru ove komponente, kroz aktivnosti horizontalne podrške namenjene svim LS, akcenat će biti stavljen i na dalje unapređenje programskog budžetiranja na lokalnom nivou, pre svega u svetlu usklađivanja sa srednjoročnim planovima, u smislu zahteva iz paketa propisa o planskom sistemu.

Komponenta 2 – Unapređenje kapaciteta JLS za kapitalno budžetiranje i transparentno upravljanje budžetom U cilju uvođenja funkcionalnog višegodišnjeg kapitalnog budžetiranja, planirana je direktna stručna pomoć kroz pakete podrške za 20 JLS izabranih putem dva javna poziva. Podrška će biti zasnovana na logici Uredbe o upravljanju kapitalnim projektima i naravno zahtevima Zakona o budžetskom sistemu, ali uz uvažavanje (predloga) kapitalnih projekata bez obzira na iznos procenjenog budžeta (koštanja), dakle i za tzv., projekte male vrednosti. U tom smislu, korisničke JLS će raditi na razradi postupaka za internu koordinaciju, kandidovanje ideja kapitalnih projekata, njihovu prioritizaciju i ocenjivanje, te uključivanje u budžet. U cilju unapređivanja dobrih praksi odnosno primene principa dobre uprave u finansijskom upravljanju na lokalnom nivou, u okviru ove komponente biće intenzivirana savetodavna podrška i instruktaža svim LS u pogledu unapređivanja transparentnosti i participativnosti budžeta, poboljšanja kvaliteta javnih rasprava o budžetu, primene rodno odgovornog budžetiranja itd. Dodatno, planirano je da 20 JLS bude podržano za uvođenje javnih budžetskih portala (BP). Radi se o softverski zasnovanoj aplikaciji koja omogućava napredan sistem elektronskog izveštavanja u vezi sa finansijskom dokumentacijom, za finansijsko upravljanje i koordinaciju unutar JLS, kao i za komuniciranje sa zainteresovanom javnošću (BP su u prethodnim godinama već primenjeni kod jednog broja JLS u okviru podrške švedske razvojne saradnje). Budući da nije predviđen poseban konkurs za uvođenje javnih BP, prednost će imati JLS obuhvaćene paketima podrške za kapitalno budžetiranje, a u zavisnosti od limita, moguća je dodela podrške i delu zainteresovanih JLS koje uspešno prođu druge konkurse u okviru Programa.

Komponenta 3 – Bolja primena interne finansijske kontrole u javnom sektoru (IFKJ) u poslovanju JLS i povezivanje sa lokalnim planskim i budžetskim okvirima U okviru ove komponente predviđen je izbor 10 JLS kroz realizaciju dva javna poziva i pružanje direktne tehničke podrške za uvođenje/unapređenje finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i interne revizije (IR). Podrška u okviru Programa EU Exchange 6 biće uklopljena sa eventualno drugim projektima odnosno izvorima podrške za JLS u ovom domenu, tako da se osigura što veća pokrivenost (obuhvat) JLS u Srbiji kombinovanjem resursa razvojne pomoći. Podrška za JLS će i u okviru ove komponente biti neposredno koordinirana sa Ministarstvom finansija/Centralnom jedinicom za harmonizaciju, a na godišnjem nivou sagledavaće se i preporuke i neophodna unapređenja koja za JLS proizilaze na bazi konsolidovanih godišnjih izveštaja o stanju IFKJ.

Za sve JLS u Srbiji predviđena je i intenzivnija razmena iskustava gradova i opština u pogledu uvođenja i funkcionisanja FUK i IR i to kroz funkcionisanje SKGO mreža za IR i za lokalne finansije, kroz organizovanje regionalnih peer-to-peer radionica, dok će podizanje svesti o upravljačkoj odgovornosti uslediti kroz funkcionisanje nadležnih Odbora i Predsedništva SKGO.

U okviru Programa EU Exchange 6 predviđena je i podrška za sve LS u Republici Srbiji u vidu organizacije akreditovanih obuka i to za: Srednjoročno planiranje u LS; Izradu i sprovođenje Plana razvoja JLS; Kapitalno budžetiranje u JLS; i za Programski budžet LS. Predviđena je realizacija i tri godišnja ciklusa regionalnih seminara namenjenih unapređenju kvaliteta budžetskog procesa i usklađivanju budžeta JLS sa planskim dokumentima kao i unapređenju transparentnosti budžeta, uključivanju građana u budžetski proces i rodno odgovornom budžetiranju. Pregledi i analitika u okviru EU Exchange 6 u pogledu primene programskog budžetiranja i usklađenosti sa srednjoročnim planovima JLS, mapiranje Planova razvoja JLS itd., biće stavljeni i u funkciju izveštavanja o planskim dokumentima koji prate Strategiju reforme javne uprave, odnosno o Programima za reformu (do 2025. godine) sistema LS, upravljanja finansijama i upravljanja javnim politikama.

Mogućnosti

Trentno nema otvorenih prilika
Last updated: 18. Jul 2024. 11:52