Dalji razvoj kapaciteta za planiranje u energetici

Poznato je da je u okviru EU već uspostavljen jasan pravno obavezujući okvir za postizanje ciljeva Pariskog sporazuma iz 2015. godine, a takođe su uspostavljeni i ambiciozni ciljevi za 2030. godinu u pogledu obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i emisija gasova sa efektom staklene bašte. Slično državama članicama EU, ugovorne strane Energetske zajednice, u koje spada i Republika Srbija, u obavezi su da prate navedene oblasti i da izveštavaju o njima. Energetska zajednica (EZ) je usvojila Preporuku 2018/01/MC-EnC o izradi INEKP-a, što predstavlja obavezu svake od njenih ugovornih strana.

U toku su aktivnosti predviđene ugovorom koje obuhvataju sprovođenje javnih konsultacija, prekograničnih konsultacija i javne rasprave o Nacrtu INEKP-a i Nacrtu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Sastanak Radne grupe na kome je usvojen Nacrt INEKP-a za javne konsultacije održan je 12. juna 2023. godine. Javne konsultacije na Predlog Uredbe o utvrđivanju Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Srbije za period do 2030. godine uključujući perspektivu do 2050.,će se sprovesti u periodu od 13. juna 2023. do 27. jula 2023. Uredba o utvrđivanju INEKP-a za period do 2030. godine uključujući perspektivu do 2050., koja je objavljena na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike https://mre.gov.rs/dokumenta/javne-rasprave-i-uvid/javne-konsultacije-i-javna-rasprava-na-predlog-uredbe-o-utvrdjivanju-inekp i na portalu eKonsultacije https://ekonsultacije.gov.rs/topicOfDiscussionPage/61/1.

Javne rasprave će se održati 11. jula 2023. godine u Beogradu, 12. jula 2023. godine u Novom Sadu i 14. jula 2023. godine u Nišu. Pored toga, javne konsultacije o nacrtu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu planirane su u periodu od 22. juna 2023. do 6. avgusta 2023.

Nakon izrade INEKP-a, a u okviru drugog dela projekta, planirano je održavanje sveobuhvatnog programa obuke za dalji razvoj kapaciteta za planiranje u oblasti energetike i klime, kako bi Srbija ispunila svoje obaveze u skladu sa preporukom koju je usvojila EZ.

Očekuje se da će ova aktivnost dodatno unaprediti znanja svih relevantnih učesnika projekta kao i kapacitete Ministarstva rudarstva i energetike u pogledu strateškog planiranja, te da će obezbediti interne alate za planiranje u oblasti energetike u klime.

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41