EU za Naturu 2000 u Srbiji

Ciljevi projekta

Opšti cilj projekta "EU za Naturu 2000 u Srbiji" je da poveća efikasnost Republike Srbije u pripremi za pristupanje EU u oblasti zaštite prirode. Jedan od glavnih zahteva koji zemlje pristupnice moraju da ispune u oblasti zaštite prirode je uspostavljanje mreže Natura 2000, listu lokacija koju je odredila svaka država članica u okviru dve evropske direktive; Direktive o pticama i staništima, kako bi se osigurao dugoročni opstanak najvrednijih vrsta i staništa.

Podrška Ministarstvu zaštite životne sredine

Podrška će biti pružena Ministarstvu zaštite životne sredine i drugim relevantnim nacionalnim i pokrajinskim institucijama za uspostavljanje prve liste potencijalnih lokacija za Natura 2000 (SPA i pSCI), zajedno sa informacionim sistemom, bazom podataka i GIS-om za Natura 2000. Preporuke će biti pružene za usklađivanje srpskog zakonodavstva sa EU direktivama koje se odnose na zaštitu prirode i poboljšanje tehničkih i administrativnih kapaciteta za sprovođenje zakona o zaštiti prirode. Last updated: 13. Jun 2024. 11:41