Jačanje sistema zdravlja i dobrobiti životinja

O čemu se radi?

Ovaj projekat će pružiti pomoć u usklađivanju celokupnog sistema dobrobiti životinja sa novim propisima koji će biti usvojeni na nivou EU. Projektne aktivnosti će obezbediti jasnu preporuku za unapređenje i nadogradnju postojećih struktura u relevantnim sektorima.

Efikasna primena propisa o dobrobiti životinja zahteva povećanu svest, poboljšanu komunikaciju i saradnju sa relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući lokalne vlasti i organizacije civilnog društva. Biće pripremljene i sprovedene javne politike kako bi se zadovoljile raznovrsne potrebe različitih ciljnih publika.

Veterinarske službe će biti obučene za nove zakone koji su od značaja za njihov svakodnevni obim posla, a ostale zainteresovane strane, kao što su radnici klanica, prevoznici životinja, vlasnici životinja, će biti edukovani kroz povezane kampanje za informisanje o dobrobiti životinja.

Projekat će se takođe baviti pitanjem pasa lutalica na osnovu posebnih smernica Organizacije za zaštitu životinja (OIE). Predviđena je i izrada dugoročne strategije i akcionog plana koje će usvojiti Vlada, kao i program za kontrolu zbrinjavanja pasa lutalica, uspostavljanje sistema obrazovanja i obuke za sve relevantne ciljne grupe, i kampanja za podizanje javne svesti o odgovornom vlasništvu kućnih ljubimaca i drugim aspektima ove problematike.

Zdravlje životinja biće poboljšano razvojem mera za: iskorenjivanje endemskih bolesti, nadzor i kontrolu sve prisutnijih prekograničnih bolesti životinja s povećanim kapacitetima za planiranje u vanrednim situacijama, sistem brzog uzbunjivanja i reakcije, poboljšanje biološke bezbednosti na gazdinstvima sa životinjama i upravljanje krizama zdravlja životinja.

Rezultati

Postoje 2 kompomente projekta, posmatrajući obe, vide se značajni rezultati.

Dobrobit životinja:

  • Poboljšani standardi dobrobiti životinja u skladu sa zakonodavstvom EU.
  • Unapređeni kapaciteti za odgovarajuće zbrinjavanje pasa lutalica.
  • Ojačani administrativni i strukturni kapaciteti za dobrobit životinja.

Zdravlje životinja:

  • Unapređena politika kontrole bolesti životinja, usklađena sa zakonodavstvom EU.
  • Unapređenje bio sigurnosti na gazdinstvima sa životinjama.
Last updated: 13. Jun 2024. 11:41