Pravna podrška pregovorima (PLAC III)

Ciljevi i aktivnosti projekta

Glavni cilj projekta je postizanje visokog nivoa usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i njegova implementacija. Kako bi se postigli predviđeni ciljevi, PLAC III projekat će:

  • Pružiti pomoć institucijama u pripremi zakona, podzakonskih akata, drugih propisa, strategija, akcionih planova, uputstava kao i u razvijanju pratećih mera neophodnih za praćenje implementacije usklađenog zakonodavstva.
  • Pripremiti državnu upravu za praktične aspekte i moguće izazove tokom sprovođenja usklađenih propisa i podržati uspostavljanje funkcionalnih koordinacionih mehanizama kako bi se sprovođenje olakšalo.
  • Pružiti pomoć institucijama u proceni efekata delova zakonodavstva koje bi trebalo uskladiti i precizno predvideti finansijske implikacije njihovog sprovođenja.
  • Podržati relevantne institucije i strukture u različitim fazama pregovaračkog procesa.


Last updated: 13. Jun 2024. 11:41