Tehnička pomoć za jačanje kapaciteta u politici zapošljavanja

O čemu se radi?

Projekat će doprineti sprovođenju Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2011-2020 i godišnjih Nacionalnih akcionih planova. Sprovodjenje strategije će se organizovati kroz podršku horizontalnim i ciljanim sektorskim oblastima vezanim za promociju aktivnosti zapošljavanja. Akcenat će se staviti na profesionalno i socijalno ugrožene grupe- nezaposlene osobe sa znanjem i veštinama za kojima postoji manji stepen potražnje, višak zaposlenih u javnom sektoru i osobe sa invaliditetom.

Specifični ciljevi projekta

  • Manja neusklađenost veština na tržištu rada.
  • Bolji sistem obuke Nacionalne službe za zapošljavanje.
  • Bolji uticaj mera za zapošljavanje prilagođenih potrebama osoba sa invaliditetom.


Last updated: 25. Januar 2023. 12:50